Standpunten

Durf te vernieuwen! Volt gelooft in een verenigd, democratisch en duurzaam Europa. Op deze pagina lees je meer over onze plannen. 

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.

Onze politieke thema’s

Een sterk en veilig Europa
Wereldmachten botsen met elkaar en de veiligheid van Europa is in gevaar. Europa is te sterk afhankelijk van de VS. Om dat te veranderen zal Europa zelf een krijgsmacht en de daarvoor noodzakelijke industrie moeten ontwikkelen. Volt wil voor deze krijgsmacht een permanent operationeel hoofdkwartier in Brussel. In Nederland leggen we de 2%-NAVO-norm wettelijk vast en in Europees verband bepleiten we het belang van deze norm, zodat alle Europese landen hieraan gaan voldoen. Volt is voor een permanente Europese zetel in de VN-Veiligheidsraad, zodat we een sterkere stem hebben op het internationale toneel.
Klimaat
Als het aan Volt ligt zijn we in Nederland en Europa klimaatneutraal in 2040 . Wij willen een Europees ‘smart’-energienetwerk en snellere procedures voor vergunningen voor hernieuwbare energie. Er komt een ministerie van Klimaat. Vergunningen voor het boren naar fossiele brandstoffen worden niet meer verstrekt. Een ambitieuze CO2-belasting helpt om klimaatdoelen te bereiken. CO2-uitstoot bij productie en vervoer van importproducten valt hier ook onder. Een nog in te stellen Europese energie-unie regelt de inkoop van waterstof en, zolang nodig, aardgas. Europa zet in op een veilige toepassing van kernenergie.
Nieuwe economie
Aan onze Europese economie hangt een prijskaartje: de achteruitgang van milieu en klimaat. Volt wil de innovatiekracht, de creativiteit en het talent van Europa inzetten voor een duurzame economie in 2040 en een klimaatneutrale energiesector in 2035. Onze plannen voorzien in de ontwikkeling van economisch zwakkere regio’s door groene banen, omscholing, een verbeterde bereikbaarheid en infrastructuur, en stimulering van de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Volt wil een one-stop-shop voor startende bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen. Werknemers moeten op afstand grensoverstijgend kunnen werken en freelancers krijgen dezelfde bescherming als werknemers met een vast arbeidscontract.
Gelijke kansen
Meedoen aan de samenleving is moeilijk als discriminatie, slechte toegang tot diensten en ongelijke verdeling van rijkdom in de weg zitten. Volt wil gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of achtergrond. Zo moeten alle EU-instellingen rekening gaan houden met verschillen tussen genders bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Denk aan gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, gelijke beloning, het recht op abortus, anticonceptie, wettelijke gendererkenning en uitgebreide voorlichting. Goed onderwijs moet alle kinderen dezelfde kansen bieden. Studies op universitair niveau willen we toegankelijker en inclusiever maken voor iedereen. Ook werken we toe naar er een Europees basisinkomen (EBI) voor de kosten van levensonderhoud dat tegelijkertijd goedbetaald werk stimuleert.
Asiel & migratie
Volt wil een humaan asielbeleid in Europa. Asielzoekers die zich melden aan de EU-grenzen moeten snel en eerlijk over de lidstaten verdeeld worden. Dat kan op basis van een combinatie van vrijwillige regionale en verplichte nationale afspraken. Volt wil wettelijk regelen dat asielprocedures binnen drie maanden worden afgerond en dat asielzoekers sociale, juridische en psychologische steun krijgen. Spreiding van asielaanvragen is noodzakelijk en daarom wil Volt een systeem waarbij de asielaanvraag gebeurt in het land van herkomst. Zo weet een asielzoeker van tevoren of de aanvraag goedgekeurd wordt.
Nieuwe democratie
Volt zet zich in voor een democratisch en sterk Europa met focus op vernieuwing en vooruitgang. Volt ziet veel in een op te richten federaal Europa met een Europese regering. Met een Europees Parlement dat een grote(re) rol krijgt in het voorbereiden van wetgeving. Het op te richten Europees constitutioneel hof kan nationale wetten herroepen op basis van een nieuwe EU-grondwet. Dit zorgt ervoor dat het beleid van de EU niet genegeerd kan worden en dat in elk Europees land de principes van de rechtsstaat beschermd zijn. Volt wil dat Europese burgers voortaan wetten mogen voorstellen via petities en vanaf 16 jaar mogen stemmen.
Digitale zaken
In Europa moeten alle overheidsdiensten op elkaar aangesloten zijn en met elkaar kunnen samenwerken. Een open data- en open source-aanpak willen we afdwingen voor alle publiekelijk aangeschafte software en gegevens. Door een EU-digital identity wallet uit te rollen krijgt iedere EU-burger een unieke digitale EU-identiteit inclusief gedecentraliseerde gegevensopslag en robuuste gegevensbescherming. Engels wordt in onze visie de extra officiële taal in heel Europa. Digitalisering moet voor ondernemers transparantie, efficiëntie en innovatie bevorderen. Daarbij is beleid nodig voor een ethische omgang met AI en aanverwante technologieën. Volt is daarom voor het benoemen van een Europese minister van digitale zaken.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering