Standpunten / Klimaat

Klimaatneutraal in 2040 vastleggen in de wet

Onze wereld bevindt zich in een cruciale fase in de strijd tegen klimaatverandering. Volt ziet de noodzaak van een ondubbelzinnige en doortastende aanpak om deze mondiale uitdaging aan te gaan. Niets doen is geen optie. We leggen een CO2-reductiepercentage van 100% voor 2040 vast in de wet. Dat is de norm die ons klimaat nodig heeft. Ook komt er een ministerie van klimaat. De focus van dit ministerie moet volledig liggen op klimaat en niet vermengd worden met economische zaken.

Het is tijd dat ambitie wordt omgezet in wetgeving. Volt wil daarom klimaatneutraliteit in 2040 vastleggen in de Nederlandse wet. Dit bindende doel, een CO2-reductiepercentage van 100%, is niet alleen een belofte aan onze planeet en toekomstige generaties, het is ook een norm en houvast voor keuzes in het hier en nu. Het vastleggen van klimaatneutraliteit in 2040 in de Nederlandse wet is cruciaal om verschillende redenen.

Het belang van bindende doelstellingen over klimaatneutraliteit
Zonder een wet die reductie van CO2-uitstoot tot nul verplicht, blijven de inspanningen om klimaatverandering te beperken veel te versnipperd. Het vastleggen van klimaatneutraliteit in de wet geeft ons allemaal duidelijkheid. Het ondersteunt initiatieven om de klimaatverandering te beperken, waarmee we de ernstigste gevolgen voor milieu en mensheid minimaliseren. En hoewel deze wet alleen voor Nederland geldt, zet Volt zich als pan-Europese beweging uiteraard in om klimaatverandering in heel Europa tegen te gaan.

Maatschappelijke transformatie en verantwoordelijkheid
Op dit moment ontbreekt het vaak aan duidelijkheid als het om klimaatbeleid gaat. Waar sturen we nu eigenlijk op? De wetgeving over klimaatneutraliteit zorgt voor heldere verwachtingen en verantwoordelijkheden voor burgers, bedrijven en overheid. Meer duidelijkheid over de koers zorgt voor een breder maatschappelijk draagvlak voor de transitie naar een duurzame toekomst. Dit maakt dat iedereen bijdraagt aan de noodzakelijke veranderingen.

Juridische verankering en continuïteit van beleid
Wettelijke verankering garandeert dat klimaatdoelen worden nageleefd, ook op de lange termijn. Dit maakt de doelstellingen onafhankelijk van politieke verschuivingen en zorgt voor continuïteit. Een wettelijk kader houdt opeenvolgende regeringen verantwoordelijk voor het behalen van de vastgelegde doelstellingen.

Stimuleren van economische en technologische innovatie
Door een heldere deadline te stellen, stimuleert de wet investeringen en ontwikkelingen in schone technologieën en duurzame praktijken. Dit is cruciaal voor het behoud van onze economische vitaliteit en concurrentievermogen.

Internationaal leiderschap tonen
We kunnen niet op elkaar blijven wachten. Door ambitieuze klimaatdoelen in de wet vast te leggen, positioneert Nederland zich als een voorloper in internationale klimaatinspanningen, vergroot het zijn geloofwaardigheid en beïnvloedt het andere landen om soortgelijke acties te ondernemen. 

Door het aannemen van deze wet, committeert Nederland zich niet alleen aan het klimaatakkoord van Parijs, maar neemt het ook een voortrekkersrol in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Samen zetten we ambitieuze, maar belangrijke stappen richting een gezonde planeet en een veerkrachtige samenleving.

Een ministerie van klimaat geeft focus en slagkracht
Alleen doelen stellen is niet genoeg. Ook middelen en structuur zijn nodig om de nodige stappen te kunnen zetten. Volt begrijpt dit en ziet de oplossing in een ministerie van klimaat dat zich compleet richt op klimaatzaken. Een apart ministerie dat vanwege de tegenstrijdige belangen niet - zoals nu - wordt gecombineerd met economische zaken. Het ministerie zal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van een samenhangend en alomvattend beleid dat zich richt op de overgang naar een duurzame samenleving. De nadruk ligt daarbij op het halen van de gestelde klimaatdoelen.

Meer focus en coördinatie van beleid
Een ministerie van klimaat kan zich volledig toeleggen op alle aspecten van klimaatverandering, zonder afleiding door andere beleidsdomeinen. Dit ministerie moet niet alleen coördineren, maar ook een sturende rol innemen, aangezien klimaatverandering een complex probleem is dat meerdere sectoren en ministeries beïnvloedt. Door een hiërarchisch hogere positie in de rangorde van ministeries krijgt het ministerie van klimaat de autoriteit om effectief beleid te ontwikkelen en te implementeren. Van wetenschappelijk onderzoek en innovatie tot en met wet- en regelgeving: het ministerie kan als centraal punt dienen voor de aansturing en coördinatie van klimaatacties over diverse departementen en lagen van de overheid heen. Volt vindt het belangrijk dat dit ministerie de blik naar buiten houdt en actief de samenwerking opzoekt met andere ministeries, stakeholders en internationale partners.

Een ministerie van klimaat kan volgens Volt het verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering. Dit zijn de hoofdpunten:

 • Alle expertises onder één dak
  Volt ziet veel voordeel in het samenbrengen van experts op het gebied van klimaatwetenschap, duurzame technologie en milieuwetgeving onder één dak. Het zorgt voor een kennisrijke omgeving waar beleid kan worden gevormd op basis van de best beschikbare expertise.

 • Verantwoordelijkheid en transparantie
  Een afzonderlijk ministerie maakt het gemakkelijker om duidelijke doelstellingen vast te stellen en de voortgang te monitoren. Ook biedt een ministerie van klimaat een enkelvoudig aanspreekpunt voor publieke verantwoording.

 • Beleidsprioriteit en wetgevende kracht
  Het oprichten van een ministerie van klimaat geeft een sterk signaal af dat klimaatverandering een topprioriteit is voor de overheid. Dit kan helpen bij het mobiliseren van publieke steun en investeringen. Met een eigen ministerie kunnen wetten en maatregelen op het gebied van klimaat sneller en effectiever worden voorgesteld en doorgevoerd. Dat is een efficiëntieslag die we goed kunnen gebruiken.

 • Internationale vertegenwoordiging
  Klimaatverandering is een globale kwestie. Een specifiek ministerie van klimaat kan Nederland vertegenwoordigen in internationale onderhandelingen en samenwerkingsverbanden.

 • Innovatie en economische groei
  Door zich te richten op de ontwikkeling van duurzame technologieën en industrieën, kan het ministerie bijdragen aan het creëren van nieuwe banen en het stimuleren van economische groei binnen de groene economie.

 • Publiek bewustzijn en educatie
  Het ministerie kan educatieve campagnes en programma's leiden om het publieke bewustzijn te verhogen en burgers aan te moedigen tot een duurzamere levensstijl.

 • Toekomstbestendig beleid
  Een ministerie van klimaat kan waarborgen dat toekomstig beleid duurzaam is en in lijn met de langetermijndoelstellingen voor klimaatneutraliteit.

Het aparte ministerie kan dus een cruciale rol spelen in het verwezenlijken van de visie van Volt voor een klimaatneutraal Nederland en Europa in 2040. Als we beleid, innovatie en samenwerking sturen richting deze ambitieuze en noodzakelijke doelstelling, kunnen we enorm veel bereiken.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Ontvang updates omtrent Klimaat en duurzaamheid

Benieuwd naar de ideeën en activiteiten van Volt omtrent dit thema? Laat je e-mailadres achter en we sturen je van tijd tot tijd een update.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering