Nieuwe democratie

Volt gelooft dat een democratisch en sterk Europa ons een mooie toekomst biedt. Tegelijkertijd is Volt van alle partijen misschien wel het meest kritisch op de Europese Unie.

Zoals de Europese samenwerking nu gaat is niet goed genoeg. Ondemocratische populisten stoppen vooruitgang puur uit eigenbelang. En wetten in het belang van ons allemaal worden tegengehouden of zwaar afgezwakt voor het belang van enkelen. De Europese Unie moet vernieuwen.

Volt wil een verenigd Europa met een Europese regering. Het Europees Parlement krijgt een grote(re) rol in het maken van wetgeving. Het vetorecht moet afgeschaft worden. Wij willen EU-fondsen en het EU-stemrecht schrappen voor regeringen die de democratie, mediavrijheid, grondrechten of het onafhankelijke rechtssysteem in hun land ondermijnen. Met daadkracht, visie en durf kunnen we Europa democratischer, rechtvaardiger en succesvoller maken. 

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook?

Europees

Het Nederlandse lidmaatschap van de EU moet verankerd worden in onze Grondwet, als zekerheid voor een Europese toekomst. Volt wil zo snel mogelijk het vetorecht in de Raad van de EU afschaffen. Op dit moment hebben Europese volksvertegenwoordigers nog te weinig invloed op EU-beleid. En daarmee ook de Europeanen die zij vertegenwoordigen. Volt wil toe naar een Europese parlementaire democratie waarin leden van het Europees Parlement wetsvoorstellen mogen indienen. Net zoals in de Tweede Kamer in Nederland. Volt vindt dat je als EU-burger moet kunnen stemmen op kandidaten uit andere lidstaten. Zo ontstaan daadwerkelijk Europese politieke partijen die oog hebben voor wat Europa verbindt, en die minder hechten aan nationale belangen.

Drie Europese vlaggen wapperen in de wind

Nationaal

Volt vindt dat de samenleving actiever deel moet kunnen nemen bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Een middel om de democratie op nationaal niveau te versterken is de invoering van een permanent burgerberaad. Door loting kunnen burgers dan deelnemen aan beleidsvorming over onderwerpen die hen aan het hart gaan, zoals de zorg, het klimaat of onze pensioenen. Daarnaast willen we starten met een verplicht en openbaar lobbyregister voor de overheid en het parlement. Een noodzaak voor een goede democratie is een laagdrempelige toegang tot het recht. Burgers die zelf geen advocaat kunnen betalen, hebben recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De subsidies voor sociale advocatuur zijn te laag waardoor het aantal sociale advocaten slinkt. Daarom moet het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand drastisch worden vernieuwd.

Lokaal

Een aantal beslissingen dat mensen sterk raakt, bijvoorbeeld over de woonomgeving, wordt in gemeenten genomen. Daarom vindt Volt dat mensen ook op die beslissingen meer invloed moeten hebben. Volt is voor een gekozen burgemeester, zoals dit in bijna alle Europese landen gangbaar is.

Inwoners zijn vaak al veel verder met het bedenken van oplossingen voor hun problemen dan lokale bestuurders. Door een deel van het geld van gemeenten ter beschikking te stellen aan hun inwoners, versterken we het draagvlak van de lokale democratie. Dat geld moet dan worden besteed aan activiteiten of investeringen waar buurt, wijk of stad blijer van worden.

Meer thema's

Nieuwe economie

Aan onze Europese economie hangt een prijskaartje: de achteruitgang van milieu en klimaat. Volt wil de innovatiekracht, de creativiteit en het talent van Europa inzetten voor een duurzame economie in 2040 en een klimaatneutrale energiesector in 2035. Onze plannen voorzien in de ontwikkeling van economisch zwakkere regio’s door groene banen, omscholing, een verbeterde bereikbaarheid en infrastructuur, en stimulering van de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Volt wil een one-stop-shop voor startende bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen. Werknemers moeten op afstand grensoverstijgend kunnen werken en freelancers krijgen dezelfde bescherming als werknemers met een vast arbeidscontract.

Gelijke kansen

Meedoen aan de samenleving is moeilijk als discriminatie, slechte toegang tot diensten en ongelijke verdeling van rijkdom in de weg zitten. Volt wil gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of achtergrond. Zo moeten alle EU-instellingen rekening gaan houden met verschillen tussen genders bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Denk aan gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, gelijke beloning, het recht op abortus, anticonceptie, wettelijke gendererkenning en uitgebreide voorlichting. Goed onderwijs moet alle kinderen dezelfde kansen bieden. Studies op universitair niveau willen we toegankelijker en inclusiever maken voor iedereen. Ook werken we toe naar er een Europees basisinkomen (EBI) voor de kosten van levensonderhoud dat tegelijkertijd goedbetaald werk stimuleert.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering