Standpunten / Klimaat

Wettelijke bescherming voor de natuur en strafbaarstelling van ecocide

We willen natuurlijke gebieden, zoals de Waddenzee, een wettelijke status en wettelijke bescherming geven, zoals dat in Spanje gebeurt. We zetten in op een grensoverstijgende aanpak om rivieren te beschermen en schoner te maken. Volt wil ecocide strafbaar stellen en een juridische status toekennen aan rivieren en aan natuur in het algemeen. We volgen daarmee 25 landen die dit nu al doen, met als doel dit beleid Europa-breed uit te rollen.

Verder dan economische belangen
Volt heeft een toekomstbestendige samenleving voor ogen. Dit is alleen mogelijk als we de gezondheid van onze planeet centraal stellen. Natuurgebieden zoals de Waddenzee hebben een wettelijke status nodig die hen bescherming biedt. Door natuurgebieden rechten te geven, zoals in Spanje, kunnen deze beter beschermd worden tegen schade en exploitatie. Ze kunnen dan voor zichzelf 'spreken', in juridische zin. De natuur heeft waarde voor ons, die verder gaat dan economisch belang. We lijken soms te vergeten dat we afhankelijk zijn van onze leefomgeving. Een juridische status van natuurlijke gebieden zorgt voor een meer duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen. 

Grootschalige milieuschade: ecocide
Met ecocide bedoelen we grootschalige schade aan, vernietiging of verlies van ecosystemen in een bepaald gebied. Het gaat hier niet om ‘normale’, dagelijkse milieuschade. We hebben het over ernstige, vaak opzettelijke handelingen met grote, soms permanente, milieuschade als gevolg. 

Het verband tussen ecocide en klimaatverandering
Ecocide houdt nauw verband met klimaatverandering. Veel activiteiten die onder de noemer ecocide vallen, dragen aanzienlijk bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Dit brengt schade aan ecosystemen zoals bossen en veengebieden, die als belangrijke koolstofreservoirs functioneren. Activiteiten die deze gebieden beschadigen of vernietigen, verstoren het natuurlijke vermogen van de aarde om koolstof op te slaan. Het gevolg: meer CO2 in de atmosfeer en een verdere versnelling van de opwarming van de aarde. Ecocide heeft ook effect op de biodiversiteit. Dit leidt weer tot fragielere ecosystemen, die minder in staat zijn zich aan te passen aan een veranderend klimaat. De strijd tegen ecocide is daarom ook een cruciale strategie in de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Volt wil ecocide Europa-breed strafbaar stellen
We moeten ervoor zorgen dat de economie goed functioneert binnen de ecologische grenzen van de aarde. De huidige ecologische crises zijn het gevolg van te lang uitgestelde keuzes. Grootschalige milieuvervuiling door het voortdurend vooropstellen van economische belangen, is er daar een van. Afnemende biodiversiteit trekt zich niets aan van landsgrenzen. Hetzelfde geldt voor ecologische schade, bijvoorbeeld in rivieren. Volt wil deze problemen op Europees niveau aanpakken. Op die manier nemen we verantwoordelijkheid voor de milieuvervuiling in de hele keten van consumptie en productie. Dit beleid is daarmee fundamenteel van belang voor het realiseren van onze visie op een duurzame en rechtvaardige samenleving, waarin de gezondheid van natuur, mens en dier voorop staat.

Door ecocide te erkennen en strafbaar te stellen, wordt niet alleen het directe verlies van natuurlijke gebieden aangepakt, maar worden ook bredere klimaatdoelstellingen ondersteund, zoals het verminderen van de opwarming van de aarde en het beschermen van de leefbaarheid van de planeet voor toekomstige generaties.

Europa veranderen vraagt om lef. Volt maakt zich er sterk voor. Durf jij ook? Sluit je aan en word lid van de enige échte Europese partij. 

Ontvang updates omtrent Klimaat en duurzaamheid

Benieuwd naar de ideeën en activiteiten van Volt omtrent dit thema? Laat je e-mailadres achter en we sturen je van tijd tot tijd een update.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Lees hier onze verkiezingsprogramma’s.
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering