Kamervragen Omtzigt en Dassen: hoe wil de minister de motie voor een lobbyregister gaan uitvoeren?

Een half jaar terug stemde de Tweede Kamer voor het lobbyregister, dat meer inzicht geeft in de contacten tussen bedrijfsleven, lobbykantoren, organisaties en politiek. Door deze contacten inzichtelijk te maken, wordt duidelijker hoe politieke besluiten tot stand komen. Zo vergroten we de democratische controle. 

4 apr. 2022

Vrij Nederland schreef vorige week dat oud-staatssecretaris Jack de Vries een toegangspas heeft waarmee hij wanneer hij maar wil, toegang heeft tot het ministerie van Defensie. Hij kreeg deze pas weliswaar als voorzitter van Bureau Reservisten en Samenleving, maar hij is ook lobbyist bij kantoor Hill & Knowlton. Het is nu onduidelijk met welke pet op hij gesprekken voert met welke topambtenaren of minister, wiens belang hij daarbij behartigt en hoe dit de besluitvorming van het ministerie beïnvloedt. 

Kamervragen
Deze zaak laat zien dat het onder huidige regelgeving niet duidelijk hoeft te worden gemaakt wie er toegang heeft tot ministeries en wie er dus invloed kan hebben op belangrijke politieke besluitvormingen. Tijd dus om het lobbyregister in te voeren. Maar dit is, een half jaar nadat een meerderheid van de Kamer voor onze motie stemde, nog niet gebeurd. Laurens Dassen stelde daarom samen met onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken: Hoe is de minister van plan onze motie voor een lobbyregister op korte termijn uit te gaan voeren? Hoe zijn de GRECO-aanbevelingen, die Nederland aanbevelen toegang van lobbyisten tot ministeries te bewaken, te verenigen met de vrije toegang van de heer De Vries tot een ministerie?

Lees hieronder de Kamervragen. 

Schriftelijke vragen van het lid Dassen (Volt) en het lid Omtzigt aan de minister van BZK en de minister van Defensie over het artikel 'Lobbyist Jack de Vries heeft toegangspas voor ministerie van Defensie' (Vrij Nederland, 29 maart 2022):

  1. Zijn de bewindslieden bekend met het artikel 'Lobbyist Jack de Vries heeft toegangspas voor ministerie van Defensie' wit Vrij Nederland, gepubliceerd op 29 maart jl.?

  2. Het kabinet heeft zowel in het debat van de regeringsverklaring van 19 januari jl. als in het commissiedebat integriteit openbaar bestuur van 10 maart jl. aangegeven bezig te zijn met de uitwerking van en verplicht lobbyregister, conform motie Dassen c.s. (35 896 nr. 12). Wat is de huidige stand van zaken?

  3. Kan de minister een tijdspad schetsen met betrekking tot wanneer en hoe de motie Dassen c.s. (35 896 nr. 12) uitgevoerd zal worden?

  4. Hoe verhoudt de vrije toegang van een lobbyist tot en ministerie zich tot de aangenomen motie Dassen c.s. (35
    896 nr. 12) over het invoeren van een lobbyregister?

  5. Is de minister het met de leden van de Volt-fractie en
    Omtzigt ens dat de vrije toegang van en lobbyist aan een ministerie onwenselijk is? Zo ja, hoe is de minister van plan dit, conform de motie Dassen c.s. (35 896 nr. 12), te voorkomen?

6. In welke mate hebben personen die in dienst zijn van of gelieerd zijn aan een department, met een (neven) functie in de lobbysector, op dit moment vrije toegang tot een overheidsdepartement? Kan de minister daar en overzicht van sturen? Zo nee, waarom niet?

7. In hoeverre is de minister van mening dat het überhaupt onwenselijk is dat personen die in dienst zin van of gelieerd zijn an een departement tevens een lobbyfunctie uitvoeren? In welke gevallen zou dit niet perse onwenselijk zijn? Graag een toelichting van de minister.

8. Kan de minister een overzicht geven van alle contacten, onderwerpen, ontmoetingen, inclusief de onderliggende documenten, data en bespoken punten, die hebben plaatsgevonden tussen de minister van Defense en de heer De Vries in het kader van zin lobbybelangen vanuit het lobbykantoor Hill+Knowlton Strategies dan wel zijn rol binnen de Vereniging van Veteranen? Zo ja, kunt u dit overzicht direct naar de Tweede Kamer sturen?

9. Ambtenaren leggen en eed af waarin zij zweren het aanzien van het ambt niet te schaden. Hoe verenigt de minister dit met de vrije toegang van een lobbyist aan en overheidsdepartement?

10. De Europese anti-corruptiewaakhond GRECO heft tien aanbevelingen gedaan met betrekking tot de integriteit van bewindspersonen en hoge ambtenaren. De verde aanbeveling omvat regels en richtlijnen over contact tussen lobbyisten en hoge ambtenaren. In hoeverre is deze aanbeveling te verenigen met de vrije toegang van de heer De Vries tot het department van Defensie? Op welke manier ziet het department erop toe dat deze aanbeveling wordt opgevolgd? En kan de minister in het algemeen een toelichting geven op de mate waarin aanbeveling vier wordt toegepast op de departementen?