Een vliegende start van het nieuwe jaar

Het was het gesprek van de dag - zo niet van de maand: de spreidingswet. Na een marathondebat van twee volle dagen werd duidelijk dat de wet erdoor zou komen. Eindelijk! En Volt heeft daar hard voor gewerkt.

24 jan. 2024
Gaby Perin-Gopie in de eerste kamer an het woord tover de spreidingswet.

- English version below -

Na Mariekes harde werk in de Tweede Kamer, namen wij in de Eerste Kamer het stokje van haar over. We spraken collega’s, volgden technische briefings en maakten ons in de commissie hard voor een snelle behandeling van de wet, nog vóór 1 februari. En dat is gelukt! In het debat legden we de nadruk op de noodzaak van de wet: voor humane asielopvang, voor Groningers die de lasten dragen van een zelfgecreëerd, nationaal probleem en voor kwetsbare groepen die bescherming verdienen, zoals kinderen en zwangere vrouwen. 

We dienden tijdens het debat ook een motie in. De wet kende namelijk nog belemmeringen voor kleinschalige opvang (opvang met minder dan 100 plekken) en stimuleerde grootschalige opvang met een financiële bonus. En dat terwijl het draagvlak voor kleinschalige opvang in gemeenten vaak groter is, kleinschalige opvang goedkoper is dan crisisnoodopvang en kleinschalige opvang beter is voor de mensen die moeten worden opgevangen. Wij vroegen de regering daarom om deze opvang actief te stimuleren en de belemmeringen die nu nog in de wet staan weg te nemen. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Digitalisering van de Eerste Kamer

Ondanks dat het leek alsof alles alleen nog maar om een evenredige spreiding van asielopvang draaide, stond de Eerste Kamer niet alleen daarbij stil. Volt heeft bijgedragen aan een institutionele verandering in de Kamer op een voor ons heel belangrijk onderwerp: mede op ons initiatief komt er een commissie Digitalisering. Deze commissie gaat nieuwe (wets)voorstellen in behandeling nemen die bij de portefeuille van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering horen. De commissie gaat onder andere extra letten op digitale uitvoerbaarheid, toetsingscriteria ontwikkelen en toekomstige ontwikkelingen monitoren, zoals kunstmatige intelligentie en hoe parlementen dat gaan gebruiken. Eddy neemt namens Volt in deze commissie plaats.

Sterkere vertegenwoordiging EU

Tot slot hebben we de minister van Buitenlandse Handel bevraagd in de discussie over de vertegenwoordiging van de Europese Unie in internationale organisaties, zoals de International Telecom Union en de International Maritime Organization. Wij vinden namelijk dat de EU in deze organisaties sterk vertegenwoordigd moet worden. Als samenwerkend team - met zevenentwintig lidstaten, maar met één stem. We hebben de minister gevraagd om de negatieve houding van Nederland te laten varen en voortgang te maken met een sterke vertegenwoordiging van de EU.

De Eerste Kamerfractie, 

Gaby en Eddy

- English version -

A flying start to the new year

It was the talk of the day - if not of the month: the refugee distribution law. After a marathon debate lasting two full days, it became clear that the law would pass. Finally! And Volt worked hard for that. After Marieke's hard work in the Lower House, we took over from her in the Upper House. We talked to colleagues, attended technical briefings and worked hard in committee to get the bill through quickly, before 1 February. And we succeeded! In the debate, we emphasised the law's necessity: for a humane uptake of refugees, for those in Groningen bearing the burden of a self-created, national problem and for vulnerable groups who deserve protection, such as children and pregnant women.

We also tabled a motion during the debate. Namely, the law still maintained barriers for small-scale shelters (with less than 100 places) and encouraged large-scale shelters with a financial bonus. And that while support for small-scale shelters in municipalities is often greater, small-scale ones are cheaper than crisis emergency shelters and the small-scale is better for the people who need to be accommodated. We therefore asked the government to actively encourage this and to remove the obstacles currently still in the law. The motion was passed by a large majority.

Digitisation of the Senate

Despite the fact that everything only seemed to be about a proportional distribution of asylum seekers, the Senate did not only dwell on that. Volt contributed to an institutional change in the House on an issue that is very important to us: partly on our initiative, a Digitalisation Committee will be set up. This committee will consider new (legislative) proposals that belong to the portfolio of the Minister for Kingdom Relations and Digitalisation. Among other things, the committee will pay extra attention to digital feasibility, develop assessment criteria and monitor future developments, such as artificial intelligence and how parliaments will use it. Eddy sits on this committee on behalf of Volt.

Stronger EU representation

Finally, we questioned the foreign-trade minister in the discussion on European Union representation in international organisations, such as the International Telecom Union and the International Maritime Organisation. Indeed, we believe that the EU should have strong representation in these organisations. As a cooperating team - with twenty-seven member states, but with one voice. We asked the minister to abandon the Netherlands' negative attitude and move forward with strong EU representation.

The Volt group in the Senate, 

Gaby and Eddy