Volt projecteert ‘minder-EU.nl’ op de Euromast in Rotterdam

Op woensdagavond 8 mei, vlak voor Europadag, lanceerden we de website minder-eu.nl door deze te projecteren op de Euromast in Rotterdam. Het is nog minder dan een maand tot de Europese verkiezingen en er is een lage opkomst voorspeld van 40%. Terwijl de EU enorm veel invloed heeft op het dagelijks leven van ons allemaal. Met de lancering van minder-eu.nl wil Volt benadrukken dat jouw leven er met ‘minder EU’ een stuk slechter uit gaat zien dan de formerende partijen beweren. 

6 mei 2024

De PVV roept op tot “meer Nederland, minder EU”, NSC pleit voor “beperk en versterk Europa” en de BBB streeft naar “een Europese Unie die terughoudend is”. Ze gebruiken de EU als zondebok voor de stilstand waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Ook wordt er geroepen om opt-outs en beweerd dat we met minder EU de uitdagingen van de 21ste eeuw kunnen oplossen. Dat is keihard kiezersbedrog. 

Het is tijd voor een eerlijk verhaal over wat 'minder EU' werkelijk zou betekenen: minder veiligheid, minder geld in je portemonnee en minder vrijheid.

Dit zijn een paar voorbeelden van de gevolgen van minder EU:

De EU biedt juist heel veel kansen om ons leven te verbeteren. Zo kunnen we ons met een Europese krijgsmacht beschermen tegen Russische agressie. Ook kunnen we binnen de EU landbouwcoöperaties opzetten om boeren een toekomstperspectief te bieden, waardoor de prijs van je boodschappen stabiel blijft. En we kunnen in de EU een Europees treinnetwerk creëren waarmee je binnen een dag naar de andere kant van Europa reist. Dit zijn slechts een paar voorbeelden, maar er zijn er nog veel meer!

De website minder-eu.nl is een waarschuwing. Het is van levensbelang om open te zijn over de gevolgen van minder EU en om te erkennen dat Europese samenwerking onmisbaar is voor onze veiligheid, welvaart en vrijheid. Het is aan jou als kiezer om je uit te spreken en je stem te laten horen tijdens de Europese verkiezingen op 6 juni. Durf te stemmen op de enige echte Europese partij: stem Volt!

ENGLISH VERSION BELOW

Volt projects ‘minder-EU.nl‘ onto the Euromast in Rotterdam 

On Wednesday evening, May 8, just before Europe Day, we launched the website minder-eu.nl by projecting it onto the Euromast in Rotterdam. It is less than a month until the European elections and a low turnout of 40% is predicted, despite the fact that the EU has a huge impact on all of our daily lives. With the launch of minder-eu.nl, Volt wants to emphasise that with “less EU” your life will look a lot worse than the forming parties claim. 

PVV calls for “more Netherlands, less EU,” NSC advocates “limit and strengthen Europe,” and the BBB aims for “a European Union that is restrained.” They use the EU as a scapegoat for the national stagnation for which they themselves are responsible. The same parties also call for opt-outs and claim that we can solve the challenges of the 21st century with less EU. That's blatant voter deception.

It is time for an honest story about what ‘less EU’ would really mean: less security, less money in your wallet and less freedom.

Here are a few examples of the consequences of less EU:

The EU actually offers many opportunities to improve our lives. For instance, we can protect ourselves against Russian aggression with a European military force. We can also establish agricultural cooperatives within the EU to provide farmers with a future perspective, keeping the price of your groceries stable. And we can create a European rail network within the EU, allowing you to travel to the other side of Europe within a day. These are just a few examples, but there are many more!

The website minder-eu.nl is a warning. It is vital to be open about the consequences of less EU and to recognise that European cooperation is essential for our security, prosperity and freedom. It is up to you as a voter to speak up and make your voice heard in the European elections on June 6. Dare to vote for the only true European party: vote Volt!