Reactie Volt

Wij hebben de aankondiging tot een kort geding en de uitlatingen die Nilüfer Gündoğan vandaag in verschillende media heeft gedaan gelezen. We betreuren het dat zij het noodzakelijk vindt over het nog lopende onderzoek inhoudelijke mededelingen te doen. Ondanks dat Volt in het belang van het onderzoek en de betrokkenen niets inhoudelijks naar buiten wil brengen, moeten wij hier toch een korte reactie op geven.

18 feb. 2022

In de Volkskrant spreekt Nilüfer Gündoğan over één klacht, maar het is gebleken dat er meerdere meldingen zijn die uit verschillende lagen van de partij komen. Ook zegt Nilüfer Gündoğan dat Volt weigert om duidelijk te maken waarom zij geschorst is. Dat klopt niet. Afgelopen zondag is aangegeven dat het gaat om meldingen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag. Ook is aangekondigd dat een onafhankelijk onderzoeksbureau haar op maandag zou benaderen om de meldingen voor te leggen en wederhoor toe te passen. Nilüfer Gündoğan is vervolgens niet ingegaan op herhaaldelijke uitnodigingen van het onderzoeksbureau om de klachten te bespreken. Zij heeft aangegeven niet mee te zullen werken aan dit onderzoek.

Wij betreuren het dat Nilüfer Gündoğan niet meewerkt aan het onderzoek, maar zich in plaats daarvan via de media uitlaat. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er een veilige omgeving is waarin het onderzoek zorgvuldig kan worden uitgevoerd.

Melders moeten zich veilig voelen om hun meldingen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag naar voren te brengen. Wij blijven hiervoor staan. Vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek willen wij daarom geen verdere uitspraken doen over de inhoud ervan.