Na een afkoelperiode, nu ook een lobbyregister

Woensdag hebben we een mooie stap gezet op weg naar een nieuwe bestuurscultuur. De Kamer stemde voor onze motie om een lobbyregister in te voeren. Eerder kregen we al een meerderheid achter ons voorstel voor een afkoelperiode voor bewindslieden.

18 nov. 2021

We hebben het al sinds de Kamerverkiezingen over een nieuwe bestuurscultuur, maar er is lang gewacht met concrete stappen. En dat terwijl de Europese anticorruptiewaakhond GRECO al in 2019 constateerde dat Nederland problemen heeft met de politieke integriteit.

De GRECO deed 16 aanbevelingen om de Nederlandse democratie te versterken. Hiervan is vooralsnog geen enkele door het kabinet overgenomen. Daarom zijn we zelf aan de slag gegaan. Kort nadat minister Van Nieuwenhuizen overstapte naar een lobbybedrijf stelden we een afkoelperiode voor bewindslieden voor. Een grote meerderheid in de Kamer stemde voor dit plan. 

Vandaag steunde een meerderheid van de Kamer ons tweede voorstel: een lobbyregister, dat meer inzicht geeft in de contacten tussen lobby en politiek. Dit voorstel moet transparanter maken hoe politieke besluiten worden genomen, zodat we de democratische controle kunnen vergroten. We vragen het kabinet daarbij om specifiek te kijken naar wat we kunnen leren van andere landen, zoals Ierland, en van de Europese Commissie. Als we dat doen kunnen we snellere stappen zetten om ook in Nederland een lobbyregister in te voeren. 

Het is goed om te zien dat we nu een meerderheid hebben in de Kamer, maar we verwachten dus ook een spoedige uitwerking van het kabinet. 

—Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer

After a cooling-off period, we now have a lobby register

On Wednesday, we took a major step towards a new culture of governance. The Chamber voted in favour of our motion to introduce a lobby register. Earlier, we had already received majority support for our proposal for a cooling-off period for members of government before accepting lobbying work.

We have been talking about a new administrative culture since the parliamentary elections, but concrete steps have been long overdue. Despite the fact that the European anti-corruption watchdog GRECO ruled in 2019 that the Netherlands has problems with political integrity.

GRECO made 16 recommendations to strengthen Dutch democracy. None of these have been adopted by the cabinet as yet. That is why we have started working on them ourselves. Shortly after Minister Van Nieuwenhuizen resigned to join a lobby company, we proposed a cooling-off period for members of government. A large majority in the House voted for this plan. 

Today, a majority in the House supported our second proposal: a lobby register, which provides more insight into the contacts between lobby and politics. This proposal should improve the transparency of political decision making, so that we can increase democratic control. We ask the government specifically to look at what we can learn from other countries, like Ireland, and from the European Commission. If we do that, we can move faster towards introducing a lobby register in the Netherlands as well. 

It is good to see that we now have a majority in the House, but we also expect the government to act quickly. 

-Laurens Dassen, Volt parliamentary leader in the Lower House