Volt presenteert (post)corona jongerenplan

Hoe loodsen we jongeren door de coronacrisis en zorgen we voor toekomstperspectief?

De nieuwe pan-Europese politieke partij Volt presenteert een omvangrijk plan om jongeren te steunen in de huidige coronacrisis en hen meer perspectief te bieden voor de periode hierna. Het plan, tot stand gekomen in overleg met diverse jongerenorganisaties, omvat concrete maatregelen voor nu en voor de komende jaren. 

4 feb. 2021

“Corona is een soort contrastvloeistof. Al langer bestaande tegenstellingen in onze samenleving en structurele weeffouten zijn in het volle daglicht komen te staan”, zegt Ernst Boutkan. “Hoewel de problemen niet nieuw zijn, zijn ze wel erger geworden. De coronamaatregelen vragen veel van jongeren. Het Volt Jongerenplan voorziet onder meer in maatregelen om lasten beter te verdelen over ouderen en jongeren. Als we de huidige problemen structureel willen oplossen moeten we nu beginnen. Laten we samen kijken naar wat wél kan, laten we de lasten eerlijk verdelen, de schouders eronder zetten, en zorgen voor een betere toekomst.” 

“Jongeren hebben op dit moment met uiteenlopende problemen te maken. Studeren is duur en het leenstelsel zorgt voor grote onzekerheid. De kans dat studenten na hun studie passend werk vinden, neemt af en ook het vinden van woonruimte wordt steeds moeilijker. Veel jongeren maken zich daarnaast grote zorgen om het klimaat en het milieu. Dit resulteert voor steeds meer jongeren in mentale problemen die verergerd worden door het corona-isolement.” 

De maatregelen en plannen zijn onderverdeeld in een aantal categorieën die elk op hun beurt weer onderverdeeld zijn in zaken die nu meteen moeten en kunnen worden aangepakt, en voorstellen voor de nabije toekomst. 

Een solidariteitsplan

Het coronabeleid van dit kabinet vraagt jongeren - scholieren en studenten - solidair te zijn met mensen die extra kwetsbaar zijn voor corona. We zien dat de maatregelen jongeren hard raken. Volt wil een solidariteitsplan opzetten om de kosten te dragen die gemaakt worden als we de situatie van jongeren verbeteren. Hierbij denken we aan een extra belasting op grote vermogens. Dat is de eerlijkste manier om de rekening van de crisis te betalen.
Het verlagen van de stemleeftijd naar 16 jaar zal voor de aankomende verkiezingen nog niet mogelijk zijn, maar is wel een manier om jongeren bij de politiek te betrekken en een stem te geven. Ook wordt gesproken over (online) burgerfora en de invoering van een generatietoets die beoordeelt of de overheid voldoende rekening houdt met iedereen bij het maken en uitvoeren van nieuwe plannen.

Aanpakken jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid loopt op. Jongeren werken vaak in sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Sinds de coronacrisis schommelt de jeugdwerkloosheid rond de 10%. Volt gaat die jeugdwerkloosheid aanpakken. De verschillende voorstellen van Volt gaan het aantrekkelijker maken voor werkgevers om jongeren aan te nemen. Daarnaast wil Volt dat de overheid voorop loopt in het  aanbieden van meer stages. Zo kan iedereen weer aan de slag.

Een coronajaar in het onderwijs

De coronacrisis zet het onderwijs nog meer onder druk. Volt wil zo snel mogelijk een coronajaar in het onderwijs. Dit betekent een studiebeurs met terugwerkende kracht, terugbetaling van het collegegeld voor de tijd waarin geen onderwijs op locatie mogelijk is geweest en de mogelijkheid tot een extra jaar zittenblijven voor scholieren. Volt gaat zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk wordt aangepast aan de huidige situatie. We zorgen voor studieplekken, vouchers voor bijles, laptops en 4G-verbindingen voor scholieren en studenten die deze het hardst nodig hebben.

Het mentale welzijn

Mentale welzijn onder de jeugd is duidelijk achteruit gegaan. Meer dan twee op de drie jongeren geeft aan zich eenzaam te voelen. Volt wil snel zorgen voor goede mentale gezondheidszorg, nu en in de toekomst. Dit betekent onder andere structureel meer geld voor de jeugdzorg en GGZ, en goede mentale hulp via het onderwijs.

Klimaatverandering
Ook klimaatverandering is een probleem dat vooral impact zal hebben op de jongeren van nu. Het is 5 over 12. Elke dag dat we wachten is een dag te lang. Een schone leefomgeving is een voorwaarde voor een duurzame samenleving. Het wordt tijd dat iedereen hieraan meewerkt. Zodat Europa in 2040 klimaatneutraal is en we in de toekomst groene energie en waterstof gebruiken. Klimaatverandering houdt zich niet aan landsgrenzen en daarom is een sterke samenwerking binnen Europa van levensbelang. 

Iedereen telt mee

Een rechtvaardige samenleving is een samenleving die niet uitsluit, maar waarin iedereen meetelt. Wij willen een samenleving waarin iedereen in staat wordt gesteld om mee te doen. Niet alleen omdat dat een grondrecht is, maar omdat we daar allemaal beter van worden. Zonder onderscheid naar etniciteit, geloof, gender, leeftijd, seksuele voorkeur, geboorteplaats of sociaaleconomische situatie.
Het plan denkt daarbij aan goede lessen op school over discriminatie, meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen rondom loon en loopbaan, een minister voor Kansengelijkheid en Emancipatie en het trainen van rechters en ambtenaren in het herkennen en aanpakken van discriminatie.

Een woning voor iedereen

Goede, zelfstandige woonruimte is een essentiële voorwaarde voor welzijn en geluk. Voor starters is een (eigen) woning op dit moment nagenoeg onbereikbaar. Een betaalbare (eigen) woning zou voor jongeren geen verre, onbereikbare droom moeten zijn. Tot de voorgestelde maatregelen behoren: studieschuldafdracht via de werkgever, studieschuld niet mee laten wegen in de hypotheek, meer duurzame woningen bouwen waar mogelijk en het stoppen van de verkoop van sociale huur aan de private sector. Ook de heroprichting van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belangrijk om zo de volledig vastgelopen woningmarkt weer op gang te krijgen.

Over Volt
Volt is in 2017 opgericht als eerste Europese partij en staat voor een nieuwe politiek, die afrekent met sociale ongelijkheid, klimaatverandering en populisme. Met meer dan 30.000 leden verspreid over heel Europa is een Volt een partij die vanuit de basis (grassroots) beleid ontwikkelt en  zoekt naar Europese oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Met een progressief, duurzaam en sociaal programma doet de partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Voor het programma en nog veel meer, zie www.stemvolt.nl

Jongeren nu een stem geven

Bij Volt worden jongeren écht vertegenwoordigd. Een derde van de Volt kieslijst is 25 jaar of jonger. Politiek staat nog steeds te ver weg van jongeren, terwijl politiek voor een heel groot deel juist om hun toekomst gaat.