De nieuwe, groene economie

Het is vijf jaar geleden dat het akkoord van Parijs is aangenomen. Met dit Klimaatverdrag beloofden de ondertekenaars dat zij de aarde niet meer dan 2 ºC zouden laten opwarmen en dat zij zich zouden inzetten om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 ºC. Nederland was een van de 197 ondertekenaars. Vijf jaar later blijkt: we doen nog steeds te weinig.

12 dec. 2020
Europees Parlement gebouw in Brussel

In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse regering afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Inmiddels blijkt dat deze afspraken niet toereikend zijn, want we missen alle grote klimaatdoelstellingen. Zo moet de uitstoot van CO₂dit jaar met 25 procent zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Zelfs terwijl de coronacrisis de uitstoot van broeikasgassen sterk drukt, lijkt het erop dat we dat doel niet gaan halen. Een ander doel, om 14 procent van onze energie uit hernieuwbare bronnen te halen, gaan we ook niet halen: we blijven steken op slechts 11 procent. Omwille van het onbegrensde streven naar economische groei blijft doortastend klimaatbeleid uit. Dat moet veranderen. Het is tijd voor een mentaliteitsomslag.

In ons huidige economische systeem wordt de natuurlijke leefomgeving gezien als een onuitputtelijke bron voor economische groei. Daar moeten we vanaf. De coronacrisis doet onze economie, onze democratie en onze samenleving schudden op hun grondvesten en dat creëert ruimte. Wij hebben nu de kans om voorbij economische groei te kijken en om de balans tussen mens en natuur te herstellen. We moeten onze natuurlijke leefomgeving gaan beschouwen als een belangrijke voorwaarde voor een lang en gelukkig leven. Biodiversiteit is een essentiële voorwaarde voor duurzame welvaart, want een gezonde en veerkrachtige natuur verhoogt de kwaliteit van onze leefomgeving en zo ons welzijn. Ons economisch systeem moeten wij hierop aanpassen.

De Vierde Industriële Revolutie biedt kansen om onze productie radicaal te veranderen. Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), karakteriseert de Vierde Industriële Revolutie als ‘een versmelting van technologieën die de scheidslijnen van de fysieke, digitale en biologische sferen vervaagt’. Hij verwacht dat technologische doorbraken, op onder andere het gebied van kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, autonome voertuigen en kwantumcomputers, elke industrie en elke samenleving zal veranderen. Ons voordeel ten opzichte van eerdere industriële revoluties, is dat wij nu niet terugkijken op een eerdere industriële revolutie, maar dat wij juist vooruit kijken naar de volgende. Dat geeft ons de kans om de Vierde Industriële Revolutie te sturen en de controle te nemen over hoe onze toekomst eruit komt te zien. Hier is een duidelijke visie en sterk politiek leiderschap voor nodig, want dit vraagt om een nieuw economisch systeem.

In deze nieuwe economie geven wij ruimte aan de natuur en steunen wij innovatieve ondernemers. Aan de randen van onze grote natuurgebieden is ruimte voor natuurinclusieve economische activiteiten, die ecologisch herstel en welvaart samenbrengen. Van investeringen eisen we niet langer dat ze economische groei brengen, maar dat ze primair bijdragen aan de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving en ons welzijn. Ondernemers die hun bedrijfsvoering drastisch willen verduurzamen, krijgen de zekerheid om die omslag te maken. In de nieuwe economie loont het om bewust te ondernemen.

De energie voor de nieuwe economie halen we uit de zon, de wind, kerncentrales en uit waterstof. Dankzij nieuwe kernreactoren kunnen wij onze waterstofeconomie lanceren en kunnen we Nederland positioneren als waterstofhub. Met een vernieuwd elektriciteitsnet faciliteren we lokale, kleinschalige energieopwekking, zodat iedereen zijn steentje bij kan dragen. Slimme, grensoverschrijdende elektriciteitsnetwerken kunnen regionale vraag en aanbod beter reguleren en maken een goed functionerende Europese elektriciteitsmarkt mogelijk. Door werknemers uit de fossiele industrie om te scholen, creëren we mankracht om de energietransitie te versnellen. Iedereen telt mee in de nieuwe economie, want klimaatverandering kunnen we alleen samen tegengaan.


Met Volt stellen wij de economie ten dienste van onze doelstelling om klimaatneutraliteit in 2040 te bereiken. Met een economie die draait om economische groei, kunnen wij onze planeet niet langer leefbaar houden voor zoveel mogelijk dieren, planten en mensen. Ik stel natuur en welzijn centraal. In het dagelijks leven, bij Volt en straks hopelijk ook in de Tweede Kamer.


Voor een duurzaam Nederland in een groen Europa.

Wil je weten wat Volt en ik doen om klimaatneutraliteit te bereiken? Volg mij op mijn sociale media kanalen en blijf op de hoogte! Wekelijks geef ik een update van de stappen die zijn gezet. Je kan mij vinden op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter of op www.floriseigenhuis.eu.

Floris Eigenhuis

Kandidaat Tweede Kamerlid

 [1} K. Schwab, ‘The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond’, Foreign Affairs (12 december 2015).