Elske van den Hoogen

Eindhoven - meet-up: Perspectieven op de EU - Elske van den Hoogen (UvA)

10 apr. 2024 19:30 - 21:30
Eindhoven - Theaterzaal cafe 't Rozenknopje - Hoogstraat 59 - 5615PA Eindhoven

Iedere tweede woensdag van de maand organiseert Volt Zuidoost-Brabant een meet-up voor leden en geïnteresseerden.

Inloop vanaf 19.30 uur.
Start programma om 20 uur.

In april komt Elske van den Hoogen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een presentatie geven over haar promotieonderzoek “Popular Understandings of the European Union”.

Uit diepte-interviews met Nederlanders uit verschillende lagen van de samenleving blijkt dat er grofweg vier perspectieven op de EU bestaan, en maar een hiervan is expliciet Eurosceptisch. Deze betekenis varieert van focus op de EU als instrument om te faciliteren wat Nederland niet alleen kan doen (pragmatisch perspectief); een focus op de EU als een verenigd bolwerk waarin alle burgers bij elkaar horen (federalistisch perspectief); en een focus op de EU als een instrument van kwaadwillende elites die Nederland en het ‘gewone volk’ uitbuiten (anti-establishment perspectief). Het laatste perspectief kenmerkt zicht juist door helemaal geen expliciete betekenis aan de EU te geven (onverschillig perspectief).

Hoewel deze perspectieven behoorlijk van elkaar verschillen, zijn de evaluaties van de EU die ermee gepaard gaan dat niet. Menigeen, ongeacht perspectief, had er in de interviews kritiek op dat de EU geld verspilt, weinig transparant is en gebrekkig democratisch is. Maar de redenen die ten grondslag liggen aan deze punten van kritiek verschillen wel behoorlijk van elkaar, en zijn afhankelijk van deze eerdergenoemde perspectieven.

Natuurlijk is er ook een update van de Volt fractie in Eindhoven en nieuws van Volt Europa.

------

Every second Wednesday of the month, Volt Zuidoost-Brabant organizes a meet-up for members and interested parties.
Entry from 7.30 pm.
Program starts at 8 p.m.

In April, Elske van den Hoogen from the University of Amsterdam (UvA) will give a presentation about her PhD research “Popular Understandings of the European Union”.

In-depth interviews with Dutch people from different levels of society show that there are roughly four perspectives on the EU, and only one of these is explicitly Eurosceptic. This meaning varies from focus on the EU as an instrument to facilitate what the Netherlands cannot do alone (pragmatic perspective); a focus on the EU as a united stronghold in which all citizens belong together (federalist perspective); and a focus on the EU as an instrument of malicious elites who exploit the Netherlands and the 'ordinary people' (anti-establishment perspective). The latter perspective is characterized by not giving any explicit meaning to the EU at all (indifferent perspective).

While these perspectives are quite different from each other, the EU evaluations that accompany them are not. Many people, regardless of perspective, criticized in the interviews that the EU wastes money, lacks transparency and lacks democracy. But the reasons underlying these criticisms are quite different from each other and depend on these aforementioned perspectives.

Of course there is also an update from the Volt fraction in Eindhoven and news from Volt Europe.

Ook op de agenda

Alle events