Marieke Koekkoek loopt in de klimaat mars mee. Op de achtergrond zijn mensen paars gekleed met Europa vlaggen.

Radicaal voor: Introductie verkiezingsprogramma 2023 van Volt

De rest van je leven speelt zich af in de toekomst

Het is tijd om noodzakelijke keuzes te maken. We rennen van crisis naar crisis. Klimaat, wonen, toenemende armoede, stikstof, migratie – ze hebben allemaal één ding gemeen: het zijn crises geworden omdat keuzes jarenlang vooruitgeschoven zijn.

Er zijn politici die blijven volhouden dat Nederland zelf een antwoord kan vinden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Maar dat is een illusie. Als wij grip willen krijgen op onze toekomst, dan kan dat maar op één plek: in de Europese Unie (EU). Een sterke en onafhankelijke EU is de enige manier om onze veiligheid en bestaanszekerheid te behouden en een groene toekomst te bereiken.

Daarom is Volt zes jaar geleden opgericht. Jongeren door heel de EU stonden op en zeiden: “Als de oude partijen het niet doen, dan doen wij het zelf wel”. Want we kunnen alle uitdagingen aan en we kunnen van problemen kansen maken, als we nu wél de noodzakelijke keuzes maken. Dat kunnen geen kleine stapjes zijn: dat moeten gedurfde systeemveranderingen voor de lange termijn zijn. Systeemveranderingen die hoop geven, die een radicaal positief toekomstbeeld schetsen waarvan mensen zeggen: “Ik kan niet wachten tot het 2050 is!” Die toekomst en de systeemveranderingen om daar te komen staan in dit programma.

Radicaal voor een Verenigd Europa

Wij zijn ervan overtuigd dat 2050 groener, eerlijker en veiliger kan zijn dan 2023. Maar dat kan maar op één manier: met een Verenigd Europa, een federale en democratische EU. We hebben een politieke systeemverandering nodig: als de uitdagingen grensoverstijgend zijn, moet onze politiek dat ook zijn.

 • De EU gebruikt haar positie als grootmacht om wereldwijd klimaatleider te zijn en landen tot een groene toekomst te bewegen.

 • Door de begrotingsunie te realiseren, volgroeit de kracht van de euro. Zo kunnen de klimaat- en defensieambities worden bekostigd met Europese belastingopbrengsten en het aangaan van gezamenlijke schulden.

 • Met Europese belastingen voorkomen we dat multinationals belastingen ontwijken door zich over de grens te vestigen.

 • Met een Europese krijgsmacht is onze bescherming in een onveilige wereld niet langer afhankelijk van de VS.

 • Met een Europese spreidingswet zorgen we voor een eerlijke en humane verdeling van vluchtelingen.

 • We schrijven een Europese grondwet om een Verenigd Europa op te richten, met daarin meer aandacht voor alle regio’s.

Radicaal voor het klimaat

Volt kiest voor een radicale klimaataanpak zonder taboes: alles op alles, én-én. Nederland en de EU moeten klimaatneutraal zijn in 2040 en daarna inzetten op klimaatpositiviteit. Zo bouwen we aan een schone toekomst waarin we samenleven met de natuur. De samenleving zal de komende jaren drastisch gaan veranderen; niet alles wat vandaag kan, kan overmorgen ook nog. We moeten rigoureuze keuzes maken.

 • We schrappen fossiele korteafstandsvluchten, stoppen vanaf 2030 met de verkoop van nieuwe fossiele automotoren, gaan privéjets verbieden en de meest vervuilende fabrieken sluiten tot ze duurzaam zijn. De uitbuiting van mens, dier en planeet kán niet doorgaan.

 • We bouwen een Europees netwerk voor hogesnelheidstreinen, investeren in groene steden en stadskernen, schone lucht en water, en in groene banen.

 • We schrappen de fossiele subsidies en verleggen die geldstromen naar schone energie, groene bedrijven en mensen die zonder financiële hulp niet kunnen verduurzamen. Alleen als we voor elkaar zorgen, kunnen we deze veranderingen vormgeven.

 • We staan voor een snelle ombuiging van intensieve naar circulaire en natuurinclusieve landbouw.

 • We maken het ov overal naar behoefte beschikbaar, ook in dunbevolkte gebieden.

Radicaal voor gelijke kansen

Volt wil bij het verdelen van gelden over regio’s de spreiding van onderwijs, zorg, werk, cultuur en publieke diensten zo inrichten, dat deze voor iedereen in Nederland goed toegankelijk zijn. Volt kiest voor gelijke kansen voor alle inwoners van de EU in elke regio, in de stad en op het platteland. De overheid gaat uit van vertrouwen, iedereen mag zichzelf zijn en de overheid staat pal voor inclusiviteit. Toekomstige generaties hoeven zich geen zorgen te maken over hun bestaanszekerheid; die wordt vanzelfsprekend.

 • We bouwen een Europese Sociale Unie, waarin naar lokale maatstaven gelijk loon voor gelijk werk, en gelijke werknemersrechten voor heel de EU gegarandeerd zijn en elke inwoner van de EU verzekerd is van fatsoenlijke levensomstandigheden.

 • We verhogen de bijstand en het sociaal minimum: iedereen moet voldoende geld hebben voor wonen, energie, onderwijs, zorg, openbaar vervoer en digitale toegang.

 • Volt heeft een positief mensbeeld: een mensbeeld van vertrouwen, zonder discriminatie en racisme, met de menselijke maat als standaard.

 • We creëren gelijke kansen voor alle kinderen door kinderopvang beschikbaar te maken voor alle kinderen, ongeacht of de ouders wel of niet werken, door het onderwijs inclusief te maken en religieus onderwijs niet meer te financieren, en door studeren voor iedereen bereikbaar te maken door de basisbeurs te verhogen. Zo krijgt iedereen gelijke kansen om zich te ontwikkelen.

Radicaal voor een nieuw sociaal-economisch systeem

Volt kiest voor een complete sociaal-economische omwenteling. We bouwen een Nieuwe Economie die gericht is op brede welvaart, waarin behoeften van maatschappij en natuur centraal staan.

 • Welvaart moet beter verdeeld worden. Werken gaat meer lonen. Vermogen, vervuiling en bedrijven worden meer belast. Vermogenswinsten op aandelen en andere derivaten worden meer en met geschaalde tarieven belast.

 • We zetten volledig in op circulair: het vernietigen van ongebruikte producten wordt verboden, de functionele garantie en de duur hiervan worden in het voordeel van de gebruiker uitgebreid en in Europese wetgeving vastgelegd. Fast fashion wordt verleden tijd.

 • Het is tijd voor een grote fiscale schoonmaak. We schaffen alle toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten, vrijstellingen en werkgevers- en werknemerspremies af. Deze worden afgedekt door een aangepaste inkomstenbelasting en een nieuwe basistoelage als opmaat naar een universeel basisinkomen.

 • We maken creatieve woonoplossingen mogelijk en maken optimaal gebruik van de mogelijkheid tot het ombouwen van leegstaande gebouwen. Tegelijkertijd bouwen we nieuwe woningen, verduurzamen we bestaande woningen met een isolatie-offensief en bouwen we sociale huur- en koopwoningen door elkaar heen in gemengde wijken.

Radicaal voor de democratie

De democratie heeft fundamentele vernieuwing nodig. Volt kiest voor vertrouwen, meer inspraak en een stem voor iedereen vanaf 16 jaar. We gaan met elkaar door een tijd van grote veranderingen en daarin hebben we - kiezer en politiek - elkaar nodig. Volt kiest voor een democratie van de 21ste eeuw, die zichzelf opnieuw uitvindt om beter te kunnen leveren aan haar inwoners, die inwoners grotere invloed geeft en die haar rol pakt in de snel veranderende digitale wereld.

 • We verlagen de stemleeftijd naar 16 jaar en maken de generatietoets leidend
  voor nieuw beleid, waardoor de gevolgen van beleid voor toekomstige generaties gegarandeerd meegewogen worden.

 • We richten het allereerste nationale, permanente, burgerberaad ter wereld op waarmee inwoners direct invloed op de politieke besluitvorming kunnen uitoefenen.

 • We breiden de Tweede Kamer uit van 150 naar 250 leden, organiseren visiedebatten over de lange termijn, en verleggen de aandacht van de Kamer meer naar wetgeving. We benoemen een minister van Digitale Zaken, om regie te krijgen op bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI) en daar ook juist de kansen van te benutten.