Integriteitscommissie

Samenvatting taken

 • Meldingen en onderzoek
  De commissie doet onderzoek naar mogelijk niet-integer gedrag en volgt meldingen van mogelijk niet-integer gedrag op. Hierbij wordt gedrag getoetst aan de gedragscode van Volt Nederland.

 • Sparringpartner en vraagbaak
  De commissie denkt mee en adviseert waar dat mogelijk is op gebied van integriteitsvraagstukken.

 • Informeren en integriteit bevorderen
  De commissie geeft voorlichting aan bestuurders (van afdelingen), verkozen vertegenwoordigers en anderen binnen Volt over integriteit en stimuleert discussies over integriteit.

 • Contact
  [email protected]

Omschrijving

Het Integriteitssysteem van Volt Nederland bestaat uit onder meer een gedragscode en een procedure voor de opvolging van meldingen bij (mogelijke) schendingen van gedragsregels. 

Integriteit is echter niet een kwestie van regels en procedures alleen. Het gaat om gedrag van mensen, om omgangsvormen. Ook om het maken van keuzen: past wat ik doe binnen de kaders van de waarden, de cultuur, de normen en het beleid van Volt Nederland? 

De gedragingen van individuele leden, -binnen en buiten Volt-, de gemaakte keuzen en de manier van politiek bedrijven bepalen de cultuur van Volt Nederland. Dat maakt de cultuur en daarmee ook het Integriteitssysteem dynamisch. Met elkaar maken en ontwikkelen we de cultuur van Volt Nederland. Een Gedragscode is daarbij een hulpmiddel. De Procedure voor het opvolgen van meldingen is een instrument. 

De Integriteitscommissie heeft als taak integriteit binnen Volt te bevorderen en daar waar dat aan de orde is onderzoek te doen en meldingen van mogelijk niet-integer gedrag op te volgen. 

Voor het bevorderen van integriteit is het zinvol te leren van voorvallen, van afwegingen en keuzes die individuele leden, maar ook besturen en andere organen binnen Volt maken. 

De Integriteitscommissie behandelt daarom niet alleen meldingen, maar stimuleert ook graag discussies over wat integriteit is, welke dilemma’s zich voordoen, hoe mensen afwegingen maken en keuzes motiveren, en ook over hoe buiten Volt met integriteit wordt omgegaan. 

Welke afwegingen maakt een gemeenteraadsfractie in gemeente X? Hoe kunnen kandidaten voor de Provinciale Staten van provincie Y daarvan leren? Wat ervaart afdeling Z in bepaalde voorvallen en hoe kan die ervaring nuttig gemaakt worden voor actieve politici en leden in andere afdelingen? Wat kan verbeterd worden aan de cultuur binnen de organisatie? Hoe kan iemand bespreekbaar maken wat hij signaleert zonder er direct mee naar een Vertrouwenspersoon te gaan of formeel melding van te maken? Immers, we hebben hoog in het vaandel staan dat we niet wegkijken, niet de ogen sluiten voor misstanden of voor ontwikkelingen waarvan we vrezen dat die niet de goede kant opgaan. 

De Integriteitscommissie ontvangt behalve meldingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag ook graag vragen en opmerkingen. Leden van de commissie komen graag naar lokale afdelingen of besturen om over integriteit te praten. De commissie denkt graag mee en adviseert waar dat mogelijk is. De commissie kan zo ook in kaart brengen welke vragen de leden hebben en daarvan leren. De gebundelde kennis en ervaring staat uiteraard ten dienste van de gehele vereniging en haar leden. Zo ontwikkelen we met elkaar de cultuur van Volt Nederland en proberen we integer gedrag binnen Volt en in de politiek in het algemeen te bevorderen. 

Vertrouwelijkheid

Meldingen, vragen en opmerkingen worden altijd volledig vertrouwelijk behandeld, tenzij het gaat om ernstig strafbare feiten. De Integriteitscommissie werkt volledig onafhankelijk binnen de structuur van Volt Nederland. Waar dat nuttig en mogelijk is zal (geanonimiseerd) informatie worden gebruikt om met elkaar van te leren.

Wie zitten er in de integriteitscommissie?

 • Josine Blok

 • Niels van der Noll

 • Jannet Mulder

 • Emma van der Vos

 • Anies van Tol

We zoeken nog naar vrijwilligers die deze commissie kunnen versterken.