De Commissie van Geschil en Beroep

Samenvatting taken

 • Beroep bij bestuursbesluiten over lidmaatschap
  Beslissen over een beroep van een (kandidaat)lid tegen een besluit van het bestuur om dat (kandidaat)lid af te wijzen of uit het lidmaatschap te ontzetten.

 • Beroep bij overige bestuursbesluiten
  Beslissen over een beroep van lid van Volt dat het niet eens is met een besluit van het bestuur wat hem of haar betreft. (art. 12.1 Huishoudelijk Reglement)

 • Beslissingen bij andersoortige geschillen
  Beslissen over andersoortige geschillen en beroepen die van invloed zijn op het functioneren van de organisatie en die aan de commissie zijn voorgelegd door het bestuur.

 • Contact
  [email protected] 

Omschrijving

Voor het democratisch functioneren van Volt Nederland is het van belang dat ieder lid bij een onafhankelijk orgaan in beroep kan gaan tegen een besluit van het bestuur dat hem, haar of die betreft. In de Statuten en in het huishoudelijk reglement staan de afspraken, regels en richtlijnen die gelden binnen Volt Nederland en waaraan leden, dan wel de verschillende organen van Volt Nederland, zich dienen te houden.

Het doel is dat alle leden, teams en besturen van Volt Nederland besluiten nemen en handelen in lijn met de regels, richtlijnen en afspraken die we met elkaar hebben. Op deze manier kunnen we een transparante, democratische en duurzame vereniging zijn.

De Commissie van Geschil en Beroep is het onafhankelijke orgaan binnen Volt Nederland dat de besluiten van het bestuur waartegen beroep is ingesteld, toetst aan de wet- en regelgeving, de Statuten en het huishoudelijk reglement van Volt Nederland. De Commissie van Geschil en Beroep komt uitsluitend in actie op grond van de aan haar opgedragen taken in de Statuten (art. 12) en het huishoudelijk reglement (art. 12). De uitspraken die de Commissie van Geschil en Beroep vervolgens doet, zijn bindend voor alle leden. Ook verhelderen de uitspraken in sommige gevallen hoe de Statuten en het huishoudelijk reglement geïnterpreteerd (moeten) worden.

Wat houdt dit precies in?

 • Als een lid van Volt het niet eens is met de besluiten van het bestuur die hem of haar betreffen, kan binnen dertig dagen na dagtekening van bekendmaking van dat besluit schriftelijk beroep ingediend worden bij de commissie van geschil en beroep ([email protected]).

 • In het beroepschrift geeft de appellant aan wat de gronden zijn voor het beroep en kan vragen een mondelinge toelichting te mogen geven. 

 • De commissie van geschil en beroep stuurt de appellant die het verweer mondeling toe wil lichten binnen een maand een uitnodiging voor die toelichting.

 • De commissie van geschil en beroep toetst het besluit en de klacht aan de statuten, huishoudelijk reglement en de geldende wet- en regelgeving.

 • De commissie van geschil en beroep doet binnen zes weken na ontvangst van het verweerschrift, dan wel na de mondelinge toelichting, een gemotiveerde uitspraak of het besluit al dan niet gehandhaafd blijft. De commissie van geschil en beroep informeert de appellant schriftelijk over het besluit. 

De commissie van Geschil en Beroep streeft ernaar dezelfde procedure aan te houden voor andersoortige geschillen en beroepen die zijn voorgelegd door het bestuur.

Vertrouwelijkheid

De beraadslaging van de commissie van Geschil en Beroep en alle met haar werkzaamheden verband houdende communicatie is vertrouwelijk. 

Besluitvorming

De commissie van Geschil en Beroep kan besluiten nemen indien een meerderheid van de leden aanwezig is en deelneemt aan de beraadslaging. Besluiten van de commissie van Geschil en Beroep worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen ("de helft plus een half").

Wie zitten er in de commissie Geschil en Beroep?

We zoeken nog naar vrijwilligers die deze commissie kunnen versterken.