Foto van koffiemok met slogan

Meer dan alleen een partij

Bij Volt willen wij dingen in beweging brengen, iets veranderen. De verandering vorm geven. Als partij, maar ook als beweging die los van verkiezingsperiodes actief is. Zo blijven wij bezig met het herkennen van uitdagingen en pakken deze samen aan.

De volgende projecten zijn ofwel door Volt(ers) opgezet, ofwel door Volt gesteund.

Volt There

Logo VoltThere

Volt There is een stichting van Volt Nederland die de Volt-waarden buiten Nederland verspreidt. De ambitie van de organisatie is om het belang van de rechtsstaat te benadrukken door democratische waarden te versterken en waarborgen. Dit betekent het initiëren en mogelijk maken van burgerparticipatie, zowel als het faciliteren van gelijkheid en emancipatie. In brede zin doelt de stichting op het algemeen versterken en verenigen van de Europese samenleving.

Om deze doelen te bereiken zet Volt There bijvoorbeeld startpakketten, open oproepen voor projecten, Volt discussie series en ledenberaden in.

Eigen initiatieven

Steun Oekraïne

Mensen op straat en iemand houd een bord om hoop. Op het bord staat de vlaag van ukrainien en de tekst: SUPPORT UKRAINE

Terwijl de oorlog voortduurt, hebben talloze mensen en organisaties zich gemobiliseerd om hulp te bieden ten opzichte van wat er in Oekraïne gebeurt. Er zijn zoveel initiatieven dat het overweldigend kan zijn om te beslissen over welke hulp de beste zal zijn: daarom hebben we de lessen van de afgelopen periode samengevat, om organisatoren en vrijwilligers een uitgebreid overzicht te geven van wat je kunt doen en wat je moet vermijden.

EuropeCares

Logo Europe cares

Het doel dat #EuropeCares nastreeft, is om de tienduizenden vluchtelingen te helpen die in heel Europa wonen en het moeilijk hebben vanwege een gebrek aan gezondheidsnormen en basisbehoeften. Hun missie is om het bewustzijn te vergroten, actie te ondernemen en anderen in hun kracht te zetten. Een succesvolle campagne die zij bijvoorbeeld lanceerden, was het verzamelen en verzenden van voedsel, kleding en hygiëneproducten naar het Griekse vluchtelingenkamp in Moria.

Stop dakloosheid

Homeless and Hungry

Het initiatief #StopHomelessness heeft als hoofddoel dakloosheid in heel Europa terug te dringen. Vooral tijdens de COVID-pandemie werd duidelijk dat #stayathome geen optie is voor zo'n vier miljoen daklozen in Europa. Met dit initiatief streeft Volt naar een vlottere toegang tot huisvesting, meer ondersteuning op weg naar zelfstandigheid en het voorkomen en verminderen van oorzaken van dakloosheid.
#StopHomelessness!

Waarden boven macht

Poland - abortion rally

In verschillende Europese landen heeft de regering wetten vastgesteld die in strijd zijn met onze Europese waarden. In Polen bijvoorbeeld verbood de regering abortus, zelfs in gevallen waarbij de foetus ernstige afwijkingen zou hebben of zou komen te overlijden. In Bulgarije protesteren mensen al bijna een jaar tegen hun huidige corrupte regering. De Europese Volkspartij weigert naar deze zorgen te luisteren. #ValuesoverPower wil hier verandering in brengen.

Ik stem Europa!

iemand die op zen telefoon kijkt naar een website/app die gaat over Stem Europa

Als Europees burger heb je momenteel geen Europese stem. Je kunt alleen stemmen voor nationale politici om naar het Europees Parlement te gaan. 27 nationale regels bepalen op wie je kunt stemmen en hoe jouw stem zich vertaalt in politieke actie. Veel Europeanen willen een positieve verandering zien in de manier waarop we onze vertegenwoordiging in Brussel kiezen. Velen hebben het gevoel dat ze niet vertegenwoordigd zijn op Europees niveau, dat hun stem niet wordt gehoord over de kwesties die voor hen belangrijk zijn. De campagne ‘I Vote Europe’ brengt daar verandering in.

Europa verwelkomt

Kaart van Europa

Een fatsoenlijk en humaan asielbeleid is mogelijk in Europa. De ramp in Moria was het fatale gevolg van het afschrikkings- en inperkingsbeleid van de EU dat onvoorstelbaar leed heeft veroorzaakt op de Griekse eilanden. Meer dan 500 Europese gemeenten hebben zichzelf uitgeroepen tot veilige havens en toevluchtssteden, zij staan klaar om vluchtelingen en asielzoekers te verwelkomen. Deze kaart toont je de vrijwillige opvangsolidariteit, die een humaan alternatief kan zijn voor het momenteel rampzalige EU-vluchtelingenbeleid.

Gesteunde initiatieven

Voters without borders

Vote Symbolique

Tegenwoordig zijn er veel Europese burgers die in andere landen werken en wonen dan waar ze geboren zijn. Ze betalen belasting in het land van hun keuze en kunnen deelnemen aan lokale verkiezingen. Ze kunnen echter niet deelnemen aan hun regionale verkiezingen, hoewel het hen net zoveel zou raken als hun nationale buren. Dit is in tegenspraak met het principe van "Geen Belasting zonder Vertegenwoordiging". Voters Without Borders streeft ernaar om dit te veranderen en alle EU-burgers gelijkelijk te betrekken bij hun regionale politiek, ongeacht hun land van herkomst. Volt steunt dit initiatief, omdat wij van mening zijn dat Europese uitdagingen alleen het hoofd kunnen worden geboden als alle Europeanen het recht hebben om deel te nemen en deze uitdagingen op te lossen.

Conference on the Future of Europe (CoFE)

Europese vlag met uitzicht over de stad

De Conference on the Future of Europe (COFE) is in 2019 geïntroduceerd om het beleid van de Europese Unie vorm te geven. Het belangrijkste doel is om burgers uit heel Europa te laten debatteren over Europese uitdagingen. Ze streven naar degelijke debatten waaraan ook de National Citizen's Assembly, de European Citizen's Assembly, Conference Working Groups en de Conference Plenary deelnemen. Volt steunt dit initiatief.