“Van de Goot naar de Sloot”

De watervisie van Volt Gelderland

Waterbeheer is een cruciaal onderwerp in Gelderland, waar we kampen met droogte op de zandgronden van de Achterhoek, en we te maken hebben met een steeds sterker wisselend waterpeil in de grote rivieren die door het Rivierenland stromen. Want door klimaatverandering gaan we in Nederland langere periodes van droogte krijgen en tegelijkertijd meer intensieve regenbuien. Volt Gelderland heeft daarom waterbeleid ontwikkeld dat erop is gericht om een duurzaam en weerbaar watersysteem te creëren, zodat we enerzijds mensen, natuur en de economie kunnen beschermen tegen de gevolgen van droogte en anderzijds toekomstige generaties kunnen voorzien van voldoende en veilig drinkwater.

Volt Gelderland zet in op een water-efficiënt ontwerp van de gebouwde omgeving, want ook dit gebied is gevoelig voor droogte, niet alleen door de toegenomen vraag van huishoudens en de industrie, maar ook omdat we door verharding veel water onnodig op het riool lozen. Bij het grote aantal woningen dat we in Gelderland bij moeten gaan bouwen willen we dat regenwater niet langer naar de goot stroomt maar infiltreert naar de bodem. Minder verharding en meer groen waar het water kan infiltreren helpt ook bij het koeler houden van de gebouwde omgeving tijdens de warme dagen. Daarnaast zullen we ook zuiniger met water om moeten gaan, bijvoorbeeld door het gebruik van waterbesparende douchekoppen en zuinigere apparaten. En we gebruiken nog steeds een groot deel van ons drinkwater voor het doorspoelen van de WC.

Ook in het landelijk gebied moeten we anders omgaan met water. We moeten bijvoorbeeld in het voorjaar water langer vasthouden  zodat we dit in de zomer kunnen gebruiken in periodes  van droogte. Voor de landbouw willen wij agrarische ondernemers steunen bij het nauwkeuriger en efficiënter beregenen van hun gewassen, en bij het experimenteren met meer droogte-resistente gewassen. 

Verder is het van belang dat we kijken naar de totale waterinfrastructuur van Gelderland om te kunnen beschikken over een toekomstbestendige, duurzame en betrouwbare watervoorraad. Bijvoorbeeld door grondwaterinjectie en waterbuffering. Ook de grote plassen die ontstaan bij zandwinning, en die nu vaak worden gebruikt als recreatieplas, kunnen daarbij een rol spelen. 

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van Gelderland van het begin af aan betrokken worden bij het besluitvormingsproces rond het Gelders waterbeleid. Want burgerparticipatie draagt niet alleen bij aan meer onderling vertrouwen tussen burger en overheid maar leidt ook tot breder gedragen oplossingen. 

In dit proces onderschrijft Volt het belang van waterschappen als de regionale waterbeheerders van het Gelders water. De waterschappen Rivierenland, Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel zijn voor de inwoners van Gelderland verantwoordelijk voor het waterbeheer en wij vinden het belangrijk dat deze waterschappen, die een belangrijke rol vervullen bij het gestalte geven aan de hierboven beschreven maatregelen, over genoeg middelen beschikken om deze taken fatsoenlijk uit te voeren.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische bloei en welvaart

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.