Ouderschapsverlof is breekpunt voor de Maastrichtse coalitie: Volt krijgt geen nieuwe wethouder.

Volt vindt onvoldoende steun binnen de Maastrichtse coalitie voor een nieuwe wethouder. De beoogde nieuwe wethouder namens Volt, die Anita Bastiaans zou opvolgen, is niet goedgekeurd door de coalitiepartners. Breekpunt is het aankomende ouderschapsverlof, dat voor de coalitie onoverbrugbaar blijkt.

5 dec. 2023
Volt Maastricht

-- English below --

Fractievoorzitter van Volt Maastricht, Jules Ortjens, noemt het een jammerlijke keuze: “Als Maastrichtse fractie hebben we ons de afgelopen maand gericht op het aandragen van een nieuwe kandidaat-wethouder voor de gemeente en haar inwoners. In die gesprekken bleek het aankomende ouderschap en het verlof dat hiermee gepaard gaat een onoverbrugbaar obstakel te zijn.”

Dit leidt tot flinke teleurstelling bij Volt. “Gezien het ouderschapsverlof samenvalt met het jaarlijks carnavalreces, waren wij ervan overtuigd dat er geen sprake is van een onoverkomelijk probleem.” aldus Ortjens. “Het verlof zou in eerste instantie maar zes weken innemen, in de periode februari en maart, op een resterende regeerperiode van pak hem beet tweeënhalf jaar. Wij zien de mogelijkheid tot ouderschapsverlof als een essentieel recht. Dit is voor ons niet onderhandelbaar. We betreuren dat dit ouderschapsverlof voor onze coalitiepartners toch een breekpunt geweest is.”

Vanwege de huidige uitdagingen binnen het sociaal domein was het voor het college wenselijk een nieuwe wethouder per 1 januari 2024 aan te stellen. In de gesprekken die Volt met de coalitiepartners voerde bleek al gauw dat een scenario niet werd gesteund waarin de Volt-wethouder zes weken, van februari tot medio maart, afwezig zou zijn vanwege het ouderschapsverlof. Het alternatief zou inhouden dat de wethouder aansluitend aan het ouderschapsverlof zou beginnen. Ook dit bleek later echter een brug te ver voor de coalitiepartners.

Voor Volt was het niet mogelijk om tussen nu en 1 januari een tweede kandidaat-wethouder te vinden die voldoet aan de kwaliteitseisen, het vertrouwen geniet van de gehele Volt-fractie en ook nog eens per 1 januari beschikbaar zou zijn. De handreiking van het college om gezamenlijk een nieuwe, eventueel onafhankelijke, kandidaat voor te dragen heeft niet tot een oplossing geleid. “De kandidaat-wethouder die wij op het oog hadden past volledig in het plaatje van Volt, zowel qua capaciteiten als betrouwbaarheid. Wij wilden hier dan ook geen compromissen in maken. Daarnaast ziet Volt ouderschapsverlof als een essentieel recht, ook voor politiek ambtsdragers. Zoals wij nu ook zien op nationaal niveau met minister Schreinemacher, zou er voor ouderschapsverlof een oplossing moeten zijn.”

Op de vraag ‘hoe nu verder’ antwoordt Ortjens: “Wij staan achter het stadsakkoord dat wij destijds met overtuiging getekend hebben. Dit betekent echter niet dat wij alles binnen de uitvoering kritiekloos accepteren. De details zitten in de uitvoering, en wij zullen ons vanuit onze nieuwe rol blijven inzetten voor een groen, progressief, sociaal en inclusief Maastricht, zoals men mag verwachten van een constructieve partij als Volt, ook in de oppositie.”

English

Parental leave is breaking point for Maastricht coalition: Volt will not get a new post in the executive.

Volt has insufficient support within the Maastricht coalition for a new executive post. The intended new candidate for Volt, who would succeed Anita Bastiaans, has not been approved by the coalition partners. Breaking point is the upcoming parental leave, which appears unbridgeable for the coalition.

Volt Maastricht group chairman Jules Ortjens calls it a regrettable choice: "As a Maastricht group, we spent the past month focusing on putting forward a new candidate for the municipal executive and its residents. In those talks, upcoming parenthood and the leave that comes with it proved to be an unbridgeable obstacle."

This resulted in a major disappointment for Volt. "Given the parental leave coincides with the annual carnival recess, we were convinced that there is no insurmountable problem." said Ortjens. "The leave would initially occupy only six weeks, during February and March, out of a remaining ejectable period of say 2.5 years. We see the possibility of parental leave as an essential right. This is non-negotiable for us. We regret that this parental leave has nevertheless been a breaking point for our coalition partners."

Due to the current challenges within the social domain, it was desirable for the college to appoint a new councillor from 1 January 2024. In Volt's discussions with coalition partners, it soon became clear that a scenario in which the Volt councillor would be absent for six weeks, from February to mid-March, due to parental leave was not supported. The alternative would involve the alderman starting parental leave consecutively. However, this too later proved to be a bridge too far for the coalition partners.

It was not possible for Volt to find a second candidate alderman between now and 1 January who met the quality requirements, enjoyed the confidence of the entire Volt group and would also be available from 1 January. The college's outreach to jointly nominate a new, possibly independent, candidate did not lead to a solution. "The candidate alderman we had our eye on matches completely with Volt's aims, both in terms of capabilities and reliability. Therefore, we did not want to compromise on this. Besides, Volt sees parental leave as an essential right, also for political office holders. As we now also see at the national level with Minister Schreinemacher, there should be a solution for parental leave."

Asked "how to proceed now", Ortjens replied, "We stand by the city agreement that we signed with conviction at the time. However, this does not mean that we uncritically accept everything within the implementation. The details are in the implementation, and we will continue to work for a green, progressive, social and inclusive Maastricht from our new role, as one would expect from a constructive party like Volt, even in opposition."