Terugblik op negen maanden in de Provinciale Staten

Hoe kijkt de fractie van Volt Gelderland terug op de afgelopen 9 maanden in de Provinciale Staten?

22 dec. 2023

Vera

De eerste maanden zijn we vooral druk geweest met het vormen van de fractie en het uitgebreide inwerkprogramma. 

Na de zomer stonden de eerste inhoudelijke onderwerpen op het programma. Intussen hebben we een sterk team staan, veel geleerd over het Statenwerk en zijn de eerste succesjes behaald. 

Zelf vind ik de werkbezoeken het allerleukst. We gaan dan langs bij verschillende organisaties, actiegroepen en/of bedrijven over een onderwerp dat op de agenda staat. We horen, zien of ervaren dan de verschillende perspectieven. Dit maakt het mogelijk een goede afweging te maken in de Provinciale Staten. Bijvoorbeeld bij de nieuwe weg in Eerbeek. Daarover spraken we uitgebreid met het bedrijf dat wil uitbreiden, maar ook met omwonenden (zowel voor- als tegenstanders) en de gemeente. Zie voor de verdere hoogtepunten en mindere punten de website!

Hoogtepunten

De Gedeputeerde Staten (GS) hebben in reactie op onze vragen en verzoeken verschillende toezeggingen gedaan. Vijf voorbeelden hiervan zijn:

  • GS zeggen toe te rapporteren over inclusie en grensoverschrijdend gedrag in de ambtelijke organisatie en doen dat in de jaarstukken.

  • GS maken met een Statenbrief inzichtelijk hoe de verantwoordelijkheden aangaande vogelgriep zijn verdeeld.

  • GS zeggen toe de communicatiestrategie te actualiseren waardoor de provinciale politiek herkenbaarder wordt in de uitvoering.

  • GS zeggen toe dat er extra communicatie komt met omwonenden over gemaakte keuzes bij de aanleg van een nieuwe weg in Eerbeek.

  • GS zeggen toe om bij de start van de natuurcompensatie een 0-meting te doen, zodat goed kan worden nagegaan hoe de natuurcompensatie wordt uitgevoerd.

Een ander hoogtepunt was het bezoek van de fractie aan Brussel en de ontmoeting met Volt-Europarlementariërs Damian en Sophie, presentaties over de rol van Gelderland in de Europese Unie en gesprekken met lobbyorganisaties vanuit Gelderland. 

Dieptepunten

In het debat gaat het soms over alternatieve feiten, en is er een coalitie die elkaar vasthoudt zonder input van andere partijen te verwelkomen. 

  • Er gaat extra geld naar alternatief onderzoek naar het DNA van hybride wolven, maar de Wageningen Universiteit onderzoekt dit echter al. 

  • Er komt een directe stop op nieuwe energieprojecten met als excuus de problemen met netcongestie.

    • Als oppositie hebben we een tegenmotie opgesteld om uit te spreken dat projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de RES (Regionale Energiestrategieën) wel moeten doorgaan. Deze motie is gelukkig wel aangenomen.

De maidenspeeches van Elmar en mijzelf vond ik ook zeker hoogtepunten.


Maidenspeech Vera

Maidenspeech Elmar

Elmar

In de Staten werken we met het BOB-model. Dat wil zeggen dat er voorafgaand aan een Statenvergadering (besluitvorming) eerst een aantal Beeldvormende bijeenkomsten (op één dag) is en daarna een aantal Oordeelsvormende bijeenkomsten (ook op één dag). Dus: Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming (BOB). Vroeger, en nog steeds op veel plaatsen, heette de Oordeelsvorming de Commissievergadering. Een commissie heeft vaste onderwerpen en een vaste gedeputeerde. In de Staten is dat niet zo, daar gaat het in clusters, die verschillend van samenstelling kunnen zijn en waar soms ook meerdere gedeputeerden bij aanschuiven. In zo’n cluster worden de onderwerpen besproken.

De beeldvorming vindt deels in huis plaats; dan krijgen we voorlichting over een onderwerp en kunnen we er vragen over stellen. Vaak gaan we ook een dagdeel (van de drie) op werkbezoek. Zo’n bezoek wordt door één of meerdere organisaties georganiseerd. Zo ben ik bijvoorbeeld voor de zomervakantie op bezoek geweest bij Natuurmonumenten op locatie en bij een aantal boeren dicht bij een natuurgebied. Na de zomer ben ik op bezoek geweest bij twee boeren die natuurinclusief werken.

Kort geleden was ik op bezoek bij de cultuurkoepels. De vorige Staten hebben besloten om fors te bezuinigen op de koepelorganisaties van bijvoorbeeld bibliotheken, filmhuizen, theaters, poppodia, enz. Deze koepels ondersteunen gemeente-overstijgende uitwisseling, samenwerking, educatie en professionalisering en zorgen zo voor kwaliteitsverbetering en ondersteuning. Het zou een enorm verlies zijn als deze zouden verdwijnen. We gaan bij de komende begrotingsbehandeling opnieuw een poging doen om financiering voor deze koepels te vinden. Het is te hopen dat een deel van de coalitie dat ook wil.

Er zijn nog niet veel inhoudelijke dossiers aan de orde geweest in de Staten. De belangrijkste onderwerpen gingen over de jaarrekening, de najaarsnota en de begroting. Ook zijn de kaders voor het landelijke gebied besproken: Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG). Dat was een heel groot onderwerp, dat nog door het vorige college was voorbereid. Voor ons was het moeilijk om daar iets op in te brengen omdat het vooral een samenvoeging van bestaand beleid was. Als nieuwe fractie is het dan moeilijk om te achterhalen wat nieuw is en waar we een verschil zouden kunnen maken. Dat merkten we bij meer onderwerpen en helemaal bij de begrotingsbehandeling die tijdens de vorige Statenvergadering besproken is. Er komen echter zaken aan die voor jullie spannender zijn. Daar zullen wij als fractie dan kort verslag van doen.

David

Na de prachtige achtbaanrit als co-lijsttrekker (nr. 2) voor Volt in Gelderland, werd ik Statenvolger voor onze jonge fractie. Nu, bijna aan het einde van het jaar, deel ik graag met de leden een kleine terugblik. Mijn portefeuilles Economie, Energie & Klimaat en Natuur & Landbouw waren een mooie uitdaging. De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde. Wil je er meer over weten dan kun je ze googelen:

-          Gelderse Energie Infrastructuur (GEIS)

-          De Windladder

-          Programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG)

-          Wildopvang en Vogelgriep

-          De wolf

-          Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

-          Interprovinciaal Overleg

-          Omgevingsdiensten

Op twee blik ik graag terug.

Het eerste dossier waar ik aan werkte was gelijk stevig: een beleidskader voor het aanwijzen van plekken voor energie-infrastructuur genaamd GEIS. Het kader was opgesteld in de regeerperiode voordat wij in de Provinciale Staten zaten, maar gelukkig was het goed in lijn met ons beleid op dit terrein. Wat mij opviel was dat het kader veel conventionele technieken beschreef, maar in de beschrijving weinig ruimte gaf aan nieuwe technieken. Namens Volt dienden we een amendement in om meer ruimte te bieden aan de nieuwe technieken. Helaas deelden andere partijen onze zorg niet en werd het amendement niet aangenomen. Wel hadden we geleerd wat een amendement was en hoe je dit kon indienen. Een mooie eerste oefening.

Meer recentelijk kwam het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid voorbij. Een interessant dossier, want het is EU-beleid. Als Volter ga je dan gelijk rechtop in je stoel zitten. In dit nieuwe beleid krijgen boeren die ecologische diensten vervullen meer subsidie. De provincie voert hierin een kleine taak uit, namelijk subsidie verstrekken voor het bekostigen van landschapselementen. Ik merkte op dat je nog niet voor alle ecologische diensten subsidie krijgt. Als provincie kunnen wij nieuwe diensten aan de EU voorleggen. Binnen onze provincie hebben we veel kennis op verschillende gebieden van landbouw, denk aan de Wageningen Universiteit. Daarom was het voor mij belangrijk om te weten of wij daar als provincie goed mee schakelen. Ook vond ik het belangrijk om inzicht te hebben in de communicatie die de provincie heeft met Brussel. Dit werd in de oordeelsvormende vergadering opgehelderd.

Naast politiek bedrijven binnen het Huis der Provincie, ben ik ook veel uitgevlogen. Ik zag daardoor veel van Gelderland, waaronder natuurbeheerders en veehouders op de Veluwe, Gelderse industrie in de Liemers, Innovatie in de Achterhoek en in de Fruitdelta. 

Dat Volt in de politiek zit om te verbinden, heb ik zelf vormgegeven door als jonger persoon een appgroep met jonge Statenleden, Statenvolgers en fractiemedewerkers op te richten. Op die manier kunnen alle jonge politici makkelijk mensen van andere fracties benaderen voor overleg en soms samen een borrel.Zoals je hierboven in het lijstje kunt zien, was er nog veel meer gebeurd. Het onderwerp is soms al best specialistisch. Hierbij nodig ik iedereen uit om eens mee te kijken en daar met ons over te praten op een Statendag. Stuur daarvoor een mailtje naar Jan. Voor nu kijk ik uit naar het nieuwe jaar en het Gelderse congres waarvan ergens in de komende tijd een datum gepland wordt. 

Esther

Mijn eerste negen maanden als fractievolger in de Staten zijn helemaal niet gegaan zoals ik had verwacht. Maar wat ben ik blij dat ik als fractievolger in de Volt-fractie het woord mag voeren over Ruimte en Wonen. Dat woordvoeren deed ik oor het eerst en ook ben ik voor het eerst de discussie aangegaan. Daarnaast maakte ik voor het eerst een motie. 

Heel leuk is dat we als fractieleden voor allerlei conferenties en bijeenkomsten worden gevraagd door verschillende organisaties. Het is zeer interessant om te zien wat er bijvoorbeeld al gebeurt rondom Ruimte en Wonen. Het is goed om te zien dat partijen waar wij normaal gesproken ver vanaf staan ook enthousiast zijn over de plannen.

Dennis

‘Politiek is een gesloten bolwerk waarop je maar lastig impact kunt hebben.’ Zo dacht ik over vrijwel alle politiek-bestuurlijke organisaties voordat ik zelf ging meedraaien in het (politieke) circus. Je moet immers zelf onderdeel worden van iets om het te veranderen. Nu, negen maanden later, blijken er hele gewone en toegankelijke mensen in de Gelderse Provinciale Staten te zitten ;) 

Het opbouwen van een sterke fractie, het positioneren van Volt op dossiers die je nog nooit hebt gezien en de kriebels in je maag bij de eerste woordvoering. Alle begin blijkt moeilijk, maar ik denk dat we een stevig fundament hebben weten te bouwen. Zie bijvoorbeeld onze inzet op het gebied van AI en jongerenparticipatie, waarover wij hard aan de boom van de coalitie schudden. Dit lukt ons omdat we een sterk team zijn geworden met mensen die complementair aan elkaar zijn.

Nu we als fractie ‘gewend’ zijn geraakt aan hoe het werkt in de Staten is het tijd om een nog grotere impact te realiseren. Aangezien politiek dus toch geen gesloten bolwerk is gebleken, hoop ik dat jullie als Volters de ruimte voelen om actief met ons mee te denken. Dus, loop je ergens tegenaan, valt je iets op in het handelen van onze Staten of heb je een sterke mening over provinciaal beleid, laat dan van je horen bij de fractie. Want, alleen ga je harder, maar samen kom je verder!

Jan

Ik was zeer betrokken bij de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het succes van Volt was een prachtige bevestiging van ons voorgestelde beleid voor Gelderland. Helaas kwam er een coalitie van partijen waarmee we het op veel punten niet eens zijn. Toch lukt het ons om ook vanuit de oppositie het Volt-geluid te laten horen. Steeds vaker nemen wij zelf het initiatief in plaats van ad hoc te reageren. Wij weten daarbij andere partijen te vinden en hun steun te winnen. Ik ben erg trots op hoe wij als Volt-team in de Provinciale Staten groeien. In het begin was alles helemaal nieuw en moesten wij dus veel leren. Een lange introductieperiode van de griffie hielp daar wel bij. Dat geldt ook voor de kennismaking met  de andere fracties waarmee wij vier jaar zullen moeten samenwerken. 

Op dit moment hebben wij vijf BOB-cycli meegemaakt (Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming). Zo hebben we nu een aardig idee van wat er daarbij elke keer op ons afkomt. Ik had tot dit jaar nog nooit in de politiek gewerkt, dus het verrast mij wel hoeveel wij het nu nog hebben over beleid dat voortkomt uit wat in de vorige Provinciale Staten besproken en besloten is. 

In het nieuwe jaar kijk ik ernaar uit om onze Gelderse leden meer te betrekken bij wat wij doen in het Provinciehuis in Arnhem. Wij zijn onder meer van plan om in de ochtenden van onze maandelijkse fractiedagen steeds in andere wijkcentra in Gelderland te vergaderen. Behalve door naar het Provinciehuis te komen, kunnen jullie als leden ons daar dan ook ontmoeten en ons meegeven wat jullie denken van provinciaal beleid en hoe wij daarmee omgaan. In de volgende nieuwsbrieven kun je dan steeds zien waar wij wanneer in Gelderland zullen zijn.