Brief aan de Amsterdamse student

Beste Amsterdamse student, 

Vandaag, vrijdag 17 november, is het Internationale Studentendag. Je studententijd is een tijd waarin je jezelf ontdekt, bedenkt wat je in de toekomst wilt doen, nieuwe vrienden maakt en interesses vindt, maar er zijn ook veel uitdagingen waar je mee te maken kunt krijgen. Wij hebben ons als gemeenteraadsleden van Volt ingezet om ervoor te zorgen dat jij de beste studententijd in Amsterdam hebt en willen graag onze plannen voor de toekomst met je delen.

17 nov. 2023

Onze successen 

Met ruim 165.000 studenten, zowel theoretisch als praktisch opgeleid, is Amsterdam een ware studentenstad. We zijn blij met al deze studenten, want jullie zijn de toekomstige generatie van Amsterdam. Volt zet zich in voor een eerlijke behandeling van studenten, zoals bijvoorbeeld bij de energie toeslagregeling. Daarnaast organiseerden we een expertsessie over studentenhuisvesting. Hier waren verschillende studentenvakbonden, wooncorporaties, onderwijsinstellingen en stichting !Woon aanwezig. We luisteren naar jullie uitdagingen bij het vinden van een woning en hebben actie ondernomen door moties in te dienen voor concrete verbeteringen. 

We hebben bijvoorbeeld een motie ingediend om de bekendheid van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag van Stichting !Woon te verbeteren en een motie om hospitaverhuur te stimuleren. Het is voor jullie onwijs moeilijk om een kamer in Amsterdam te vinden terwijl veel Amsterdamse huishoudens een kamer over hebben. Sinds de aangenomen motie in maart en de daaropvolgende informatiecampagne zijn er al 30 matches tussen woningzoekenden en -aanbieders en hebben 120 hosts zich aangemeld voor hospitaverhuur. Neem een kijkje op de website van Hospi Housing: wie weet vind jij jouw perfecte match! Tot slot hebben we ons altijd ingezet voor veilige huisvesting voor studenten en het makkelijker maken voor studenten om een woning te delen.

Onze toekomstplannen

Voor mbo-studenten 

Sinds 2018 heten mbo’ers officieel studenten. Dit is een mooie eerste stap, maar toch merken we in de praktijk dat er nog ongelijkheid heerst tussen mbo-, hbo- en wo-studenten. We streven naar gelijke kansen en ondersteuning. Zo pleitten we voor studentenkorting voor mbo-studenten. Verder wil Volt ervoor  zorgen dat mbo-studenten aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs en de mogelijkheid krijgen om een ervaring in het buitenland op te doen met behulp van het Erasmus+-programma.

Voor internationale studenten

Het toezicht op het welzijn van internationale studenten moet verbeterd worden, onder andere op het gebied van huisvesting, mentale gezondheid en sociaaleconomische omstandigheden. We willen tevens plekken reserveren in het beroeps en wetenschappelijk onderwijs voor studenten die zijn gevlucht uit landen waar de democratie wordt ondermijnd. Ons uiteindelijke streven is dat diploma’s in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs in heel de EU erkend moeten worden.

Voor alle studenten 

We willen het bindend studieadvies (BSA) omzetten in een niet-bindend studieadvies om de toenemende prestatiedruk onder studenten te remmen. Een niet-bindend advies houdt in dat studenten aan het eind van het eerste jaar een studieadvies krijgen van de onderwijsinstelling en op basis daarvan kun je zelf beslissen of je doorgaat of niet. Daarnaast willen we een minimale fulltime stagevergoeding van 550 euro per maand invoeren voor mbo-, hbo- en wo-opleidingen. Ook willen we de basisbeurs verhogen naar 464 euro per maand voor uitwonende studenten en naar 123 euro voor thuiswonende studenten.

We willen een gemiddelde compensatie van 10.000 euro per student voor de pechgeneratie. Ook willen we het collegegeld afschaffen voor studies die opleiden tot cruciale beroepen en sectoren. Tot slot pleiten we voor verkenning van de mogelijkheden voor invoering van een renteplafond van 2,5% op studieleningen. Met de huidige stijging van de rentestanden en de ontoereikende basisbeurs dreigt studeren op termijn onbetaalbaar te worden voor grote groepen jongeren. 

Wij nodigen je uit om samen met ons te bouwen aan een betere toekomst voor Amsterdamse studenten. Je kunt ons benaderen met al jouw vragen, opmerkingen en ideeën door een mail te sturen naar [email protected] of een bericht te sturen op Instagram. Jouw stem en betrokkenheid maken het verschil!

Met vriendelijke groet, 

Volt Amsterdam 

Amsterdam, 17-11-2023

Subject: International Student Day 2023

Dear Amsterdam student,

Today, Friday November 17, it is International Student Day. Your student days are supposed to be days where you discover yourself and what you would like to do in the future, make new friends and find interests. However, there are a lot of challenges you might face. We have committed ourselves as city councilors from Volt to make sure you have the best student days in Amsterdam, and would like to share our plans for the future.   

Our successes

With over 165,000 students, both theoretically and practically educated, Amsterdam is a true student city. We appreciate all Amsterdam students, because you are the future generation of Amsterdam. Volt is committed to a fair treatment of students, such as in the case of the energy allowance regulation. Furthermore, we organized an expert session on student housing. Several student unions, housing corporations, educational institutions, and the Woon! Foundation were present. We listened to your challenges in finding housing and took action by submitting motions for concrete improvements.

For example, we submitted a motion to improve awareness of the !Woon Foundation’s undesirable rental behavior hotline and a motion to encourage hospice rental. It is incredibly difficult for you to find a room in Amsterdam while many Amsterdam households have a room to spare. Since the motion passed in March and the subsequent information campaign, there have already been 30 matches between home seekers and providers, and 120 hosts have signed up for rental. Check out the Hospi Housing website: you might find your perfect match! In addition, we have always been committed to safe housing for students and making housing sharing easier for students.

Our future plans

For secondary vocational education (mbo) students

Since 2018, secondary vocational education students have officially been called students. This is a great first step, yet we notice in practice that there is still inequality between secondary vocational, higher professional, and university students. We strive for equal opportunities and support. For example, we advocated student discounts for secondary vocational education students. Furthermore, Volt wants to ensure that secondary vocational education students are entitled to supplementary grants and have the opportunity to gain an experience abroad through the Erasmus+ program.

For international students

Monitoring the well-being of international students must be improved, including housing, mental health and socioeconomic conditions. We also want to reserve spots in vocational and academic education for students who have fled from countries where democracy is undermined. Our ultimate goal is that secondary vocational and higher education diplomas should be recognized throughout the EU.

For all students

We want to transform the binding study advice (BSA) into non-binding study advice to alleviate the increasing performance pressure among students. A non-binding study advice means that students receive a study advice from the educational institution at the end of the first year, and based on that, you can decide whether you continue or not. Additionally, we want to increase the minimum full-time internship allowance to 550 euros per month for all students. We also aim to raise the basic grant to 464 euros per month for students living away from home and to 123 euros for students living at home.

We want an average compensation of 10,000 euros per student for the unlucky generation. We also want to abolish tuition fees for studies that train for crucial professions and sectors. Finally, we advocate exploring the possibilities of introducing an interest ceiling of 2.5% on student loans. With the current rise in interest rates and the inadequate basic grant, studying is at risk of becoming unaffordable for large groups of young people.

We invite you to join us in building a better future for students in Amsterdam. You can reach out to us with all your questions, comments, and ideas by sending an email to [email protected] or a message on Instagram. Your voice and involvement make a difference!

Best regards,

Volt Amsterdam