Gelijke kansen voor iedereen

Een Amsterdam waarin niemand buiten de boot valt.

Volt wil een Amsterdam waarin niemand buiten de boot valt en je erop kunt rekenen dat je ongeacht je afkomst, geaardheid, opleidingsniveau of gender gelijke kansen krijgt om je dromen te verwezenlijken en een toekomst op kunt bouwen op jouw manier.

Een stad waarin je jezelf kunt zijn, waarin je gehoord en gezien wordt, is een stad waarin je thuis komt. Amsterdam heeft een lange traditie van een grote diversiteit aan culturen en we moeten zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Die diversiteit ligt aan de basis van de Amsterdamse cultuur. Het betekent ook dat je je veilig moet voelen, thuis en op straat, op je werk en in het OV, in de kroeg of op de markt. Tolerantie gaat verder dan leven en laten leven; het gaat erom dat we ons bewust worden van de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Kansenongelijkheid

Sommige Amsterdammers ervaren meer kansenongelijkheid dan anderen doordat ze een huidskleur, naam of nationaliteit hebben die een aantal mensen niet aanstaat. Racisme dus. De ervaringen van deze Amsterdammers verdienen specifieke aandacht om er wat aan te doen. De uitdaging voor ons ligt er niet alleen in de slachtoffers te erkennen en te helpen, maar ook en vooral de bronnen van bedoeld en onbedoeld racisme in de spiegel te laten kijken.

Ook zoeken we naar manieren om de horeca en detailhandel beter toegankelijk te maken voor minder valide mensen en doen we voorstellen om menstruatie-armoede terug te dringen. De gemeente neemt daarnaast een leidende rol in het initiëren en uitbreiden van programma’s die (jonge) vrouwen enthousiasmeren voor een studie of baan in sectoren waarin vrouwen onder-vertegenwoordigd zijn, zoals de STEM-sectoren (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Wat Volt betreft moet de beroemde Mokumse verdraagzaamheid onvoorwaardelijk zijn en veiligheid vanzelfsprekend. Discriminatie of uitsluiting, in welke vorm dan ook, is het enige waar we onze stadspoorten voor zouden moeten dichthouden.

Zorg voor vertrouwen

We willen dat de gemeente problemen snel signaleert, zoekt naar een oplossing en zo het vertrouwen van haar inwoners verdient. Dat betekent dat de politiek naar burgers moet luisteren en actief moet zorgen dat Amsterdammers meedoen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Zoals een buurt niet kan zonder bewoners die zich inzetten voor hun wijk, kan de stad niet zonder een gemeente die op transparante wijze optreedt om bewoners(initiatieven), ondernemers en organisaties in staat te stellen voor zichzelf en elkaar te zorgen.

Verklein de verschillen

Tussen de kansen die mensen krijgen zitten van wijk tot wijk verschillen, die onze stad verdelen. Er zijn vele mogelijke oorzaken: vermogensongelijkheid, kwaliteitsverschil tussen scholen of taalachterstand. Het gevolg is echter eenduidig. Er dreigt een Amsterdam van twee snelheden te ontstaan. Volt wil dat Amsterdammers samenleven in plaats van langs elkaar heen.

Amsterdam neemt zijn verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen. Volt steunt dit, maar realiseert zich tegelijkertijd dat de mogelijkheid om mensen in nood op te vangen direct gerelateerd is aan de problemen op de woningmarkt. Oplossingen moeten dan ook in samenhang met de uitdagingen op de woningmarkt bezien worden. Meer woonruimte, al dan niet tijdelijk, betekent immers ook meer opvangmogelijkheden.

In een welvarende stad is er geen excuus om mensen op straat te laten slapen. Amsterdammers die om wat voor reden dan ook in de knel zijn gekomen, verdienen een kans om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Jeugdzorg als springplank

Nadat in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de landelijke overheid naar de gemeenten ging, zijn er tekorten ontstaan. Tekorten die zich juist nu en juist bij jongeren wreken. Van de jongeren van 18 tot 25 jaar heeft 12% psychische problemen. De wachtlijsten zijn te lang, zelfdoding onder jongeren is toegenomen en specialistische hulp is soms moeilijk bereikbaar.

Volt bepleit een goed georganiseerde, toegankelijke en betaalbare jeugdzorg voor iedere jongere. Een investering in de hulpverlening van jongeren nu, is een investering in de toekomst van de Amsterdamse samenleving. Ook hier geldt: voorkomen is beter en goedkoper dan genezen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Download het volledige verkiezingsprogramma (PDF)
 • 01

  Kiezen voor een duurzaam Amsterdam

  Klimaatverandering heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid in de stad. Duurzaamheid moet de norm worden voor Amsterdam.

 • 02

  Een nieuwe kijk op economie

  Innovatie begint bij mensen. Volt wil dat welzijn een belangrijke drijfveer wordt voor economisch beleid. Een stad die in balans wil zijn, laat zich niet verdelen in winnaars en verliezers, maar kijkt naar het geheel en betrekt iedereen bij het succes.

 • 03

  Gelijke kansen voor iedereen

  Echte vrijheid is kunnen zijn wie je bent en kunnen doen waar je goed in bent. We willen dat alle Amsterdammers dezelfde kansen krijgen, we willen werken aan het herstel van vertrouwen tussen burger en overheid en de verschillen tussen wijken verkleinen.

 • 04

  De moderne hoofdstad

  Volt wil de toekomst van de volgende generatie veiligstellen en de kans geven dromen en ambities waar te maken. Dat kan alleen met toegankelijk onderwijs voor iedereen in de stad, ongeacht je postcode.

 • 05

  De ziel van de stad

  Amsterdammers moeten de mogelijkheid krijgen om mee te beslissen over de belangrijkste keuzes die hun leven en toekomst beïnvloeden.

 • +1

  Toekomst. Made in Europe

  Van Europese samenwerking wordt Amsterdam sterker en Europa wordt sterker van Amsterdam. Volt streeft ernaar dat Amsterdam één van de leidende steden op het gebied van duurzame innovatie wordt - een paradijs voor best practices op duurzaamheidsgebied.