Reactie op het coalitieakkoord

De Amsterdamse Volt-fractie heeft haar steun voor het akkoord uitgesproken. Veel van onze eigen standpunten, plannen en ideeën voor Amsterdam zijn namelijk terug te vinden in het akkoord. En daarbij komt: Volt gaat het altijd om de inhoud. In onderstaande video zie je een uitgebreide reactie op het akkoord door fractievoorzitter Juliet Broersen.

7 jun. 2022

Volt is over het algemeen positief gestemd over het akkoord. Verschillende punten die in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen, zien we terug in het akkoord. Zo komt er een focus op burgerberaden en buurtbudgetten, worden er gratis maaltijden aangeboden op scholen waar dit nodig is en gaat Amsterdam aan de slag met een groot isolatieoffensief.

Tegelijkertijd zijn we kritisch. Het woord Europa wordt niet één keer genoemd. En dat terwijl de uitdagingen waar Amsterdam voor staat niet nieuw zijn voor andere steden over de grens.

En het moet gezegd: daarnaast blijft het akkoord op veel punten vaag. Er worden mooie doelen benoemd, maar een uitwerking over hoe daar te komen ontbreekt vaak. Deze constatering doet denken aan een onlangs verschenen rapport van de Amsterdamse Rekenkamer over de navolgbaarheid en uitvoering van het vorige coalitieakkoord. Is het navolgbaar wat er daadwerkelijk is bereikt? En hoe maak je de gestelde doelen meetbaar?

In de conclusie stelt de Rekenkamer dat het ontbreekt aan een integraal overzicht van wat er van de ambities uit het coalitieakkoord terecht is gekomen. Hierdoor is de uitvoering van deze ambities niet goed navolgbaar. Als Volt willen wij dat beleid goed te toetsen is en dat we straks, over 4 jaar, goed kunnen zien hoe ideeën en voorstellen zijn uitgepakt in de uitvoering. Want daar draait het allemaal om. Te vaak worden mooie beloftes gedaan zonder dat duidelijk wordt of en in hoeverre die beloftes ook gestand zijn gedaan. Dat draagt bij aan het verlies van de overtuiging dat de politiek er is om problemen op te lossen.

Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van het huidige coalitieakkoord beter na te gaan is, diende Volt samen met enkele andere partijen een drietal moties in. Hierin riepen wij het college onder andere op zich te committeren aan de aanbevelingen van de Rekenkamer en jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de realisatie van ambities. De moties behaalden helaas geen meerderheid in de raad. De coalitiepartijen stemden niet mee.

Volt zal zich de komende vier jaar inzetten voor transparantie, ook op het vlak van de uitvoering van plannen uit het nieuwe coalitieakkoord. Gewapend met een kritische blik kijken we uit naar de komende vier jaar, zeker waar het gaat om bijvoorbeeld betaalbare woningbouw, waarin we graag de samenwerking met de coalitie en raad opzoeken om de mooie plannen en ambities waar wij ons als Volt volledig in kunnen vinden te realiseren.