Tijdens de raadsvergadering van 7 & 8 juni stemde de raad over het beleidskader voor de burgerberaden. Om ervoor te zorgen dat dit zo goed mogelijk gebeurt en Amsterdammers écht inspraak krijgen, hebben wij verschillende moties en amendementen ingediend. Hier refereren we in het opiniestuk ook naar. De moties & amendementen vind je hier terug:

Motie "Burgerberaden voor en door Amsterdammers"
Met deze motie wilden we ervoor zorgen dat niet alleen de politiek, maar ook Amsterdammers zélf een burgerberaad kunnen initieren. Helaas is deze motie niet aangenomen.

Amendement "duidelijk commitment"
Met dit amendement wilden we ervoor zorgen dat het voorafgaand aan een burgerberaad voor iedereen duidelijk is wat de voorwaarden en eisen aan het beraad zijn, en wat het commitment van de raad en het college is. Dit voorstel werd verworpen. 

Amendement "regiegroep"
Met dit amendement wilden we ervoor zorgen dat er toezicht wordt gehouden op dat de burgerberaden eerlijk en onafhankelijk verlopen. Dit voorstel is aangenomen. 

Amendement "communicatie na afloop"
Met dit amendement zorgen we ervoor dat er met de deelnemers van het beraad en wethouders afspraken worden gemaakt over hoe vaak en op welke manier de deelnemers op de hoogte worden gehouden van wat de gemeente met de aanbevelingen doet. Dit voorstel is met algemene stemmen aangenomen, wat betekent dat elke partij voor heeft gestemd. 

Op initiatief van Partij voor de Dieren dienden we daarnaast de volgende voorstellen in:

Amendement "politieke inmenging niet toestaan tijdens het burgerberaad" 
Met dit amendement leggen we vast dat politici niet mogen meedoen aan een burgerberaad. Zo zorgen we ervoor dat er geen sprake is van politieke beïnvloeding en het burgerberaad echt een instrument van de Amsterdammers blijft. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. 

Amendement "bespreekstuk opbrengst burgerberaad"
Met dit amendement wilden we ervoor zorgen dat de uitkomsten van een burgerberaad een prominente plek krijgen op de commissie- en raadsagenda's. Zo voorkomen we dat de adviezen uit burgerberaden aan de aandacht van de raad en het college ontglippen. Dit voorstel werd niet aangenomen.

Amendement "financiële middelen"
Met dit amendement wilden we ervoor zorgen dat er over elk beleidsterrein een burgerberaad georganiseerd kan worden, ook al is de begroting voor het ene beleidsterrein groter dan voor het andere. Ook dit amendement behaalde geen meerderheid.