Statenvergadering 13 mei: Referendumverordening en Landelijk gebied

Weer een nieuwe update over de afgelopen Statenvergadering. We hebben veel input geleverd tijdens de vergadering: op de twee belangrijkste agendapunten hadden wij een grote rol. Het ging over de referendumverordening van Noord-Holland en als fractie hebben we een debat aangevraagd over de voortgang van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, waarin de natuur- en stikstofplannen van de provincie staan.

29 mei 2024

Het eerste belangrijke agendapunt was het voorstel om referenda in de provincie tijdelijk op te schorten Na onderzoek en eerdere referenda bleekk dat de regels incompleet zijn en niet goed werken. De Gedeputeerde Staten stelden voor om referenda daarom tijdelijk uit te stellen en aan de Statenwerkgroep burgerparticipatie te vragen om met voorstellen te komen om de inspraak van burgers goed te regelen.
Volt is tegen referenda omdat ze vaak ingewikkelde kwesties terugbrengen naar een te simpele vraag. Referenda bieden namelijk geen ruimte voor nuance en leiden daardoor vaak tot verdeeldheid in plaats van verbinding. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit, waarbij de negatieve gevolgen voor de samenleving duidelijk zijn geworden. Als fractie waren wij daarom voor het voorstel van Gedeputeerde Staten.

Tijdens de vergadering wilden sommige partijen de mogelijkheid voor referenda behouden en daarnaast kijken hoe deze kunnen worden verbeterd. Het voorstel was om in de Statenwerkgroep inwonersparticipatie met een veel verschillende partijen samen te kijken naar de (on)wenselijkheid van een referendum. Maik is voorzitter van deze werkgroep.

Maik voerde het debat daarom met twee petten: als Volter en als voorzitter van de werkgroep. Als Volt zijn we tegen het referendum. Maar als voorzitter moest hij reageren op moties en amendementen die over de werkgroep in. Hij vond het leuk om eens in andere schoenen te staan! We hebben benadrukt dat de rol van voorzitter neutraal is en vroegen om het vertrouwen in de werkgroep. Het lijkt ons een goed idee om goed na te denken over de provinciale participatieregenboog. We gaan ons hard maken voor een burgerberaad, inwonerspeilingen, toegankelijke overheid en een permanent burgerberaad. Wat ons betreft voegt het referendum daar geen extra kleur toe. Conclusie is dat de referendumverordening tijdelijk buiten werking is gesteld en de werkgroep over iets meer dan een jaar met een voorstel over participatie en de referendumverordening naar de Provinciale Staten komt. Maik gaat dus als voorzitter van de werkgroep samen met de andere leden kijken welke kleuren we in de provinciale participatieregenboog willen hebben, zodat de inwoners mee kunnen praten, doen en beslissen in de ingewikkelde vraagstukken van de provincie.

Ook hebben we een debat met de andere fracties aangevraagd over de voortgang van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), de natuur- en stikstofplannen van de provincie. Wij zijn namelijk erg teleurgesteld over het gebrek aan vooruitgang. Terwijl andere provincies zoals Utrecht en Zuid-Holland veel geld hebben, blijft Noord-Holland achter, waarschijnlijk omdat de plannen te weinig zorgen voor natuurherstel. Daarnaast gaan de vergaderingen over het PPLG vaak niet over wát de provincie gaat doen, maar vooral over hóé ze het gaan aanpakken, doordat we te weinig informatie van het college krijgen.

Wij hebben andere fracties gevraagd hoe zij hierover denken en wat zij anders zouden willen doen om de situatie te verbeteren. Daarbij hebben we gewezen op het belang van een energieke en proactieve houding vanuit het college. Hieruit kwam naar voren dat een meerderheid van de Staten nog steeds de doelen wil halen en ook vindt dat er meer vaart kan worden gemaakt op dit dossier.

Door het nationale akkoord op hoofdlijnen van de landelijke partijen, zijn we helaas ingehaald door de politieke realiteit. De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB gaat het geld voor de natuur- en stikstofplannen voor andere zaken gebruiken. Of en hoe provincies nu vóór 2030 nieuwe natuur moeten aanleggen, beschadigde natuur moeten herstellen en het stikstofoverschot moeten verminderen is niet duidelijk. Tegelijkertijd moeten we wel voldoen aan Europese wet- en regelgeving, in dit geval de Natuur- en Habitatrichtlijn uit 1992 (!)Hetzelfde geldt voor de Europese deadline om de waterkwaliteit vóór 2027 te verbeteren. De problemen van droogte, wateroverlast en de kwaliteit van natuur worden door klimaatverandering alleen maar groter, dus wat Volt betreft blijven we zoveel mogelijk op de bestaande doelen inzetten. Met, of zonder duidelijkheid over financiering van het Rijk.

Ben je benieuwd naar onze inbreng en stemmen tijdens de vergaderingen? Op deze website vind je dat in overzicht!

Liefs,
Namens de fractie Noord-Holland,
Maik en Julia