Standpunten / Ruimtelijke ordening

Wonen

Volt wil blijven investeren in de bouw van duurzame woningen.

Dat levert niet alleen woonruimte op, maar ook werkgelegenheid. Daarbij kunnen we profiteren van onder meer de mogelijkheden van prefab bouwen, tijdelijke en gesplitste woningen. Hiernaast wil Volt de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Ook moeten we investeren in het beter isoleren van de bestaande woningvoorraad zonder dat dit de lasten verhoogt voor mensen die nu al moeite hebben om hun energierekening te betalen.

Volt onderschrijft de intentie van het Deltaplan voor het Noorden. De in het plan genoemde woningbouwopgave voor de provincie Groningen (50.000), bovenop die voor de groei die al is afgesproken (bijna 29.000) vindt Volt mogelijk te ambitieus. Volt wil dan ook dat de bouwbehoefte goed wordt gemonitord om de goede woningtypen te bouwen en bouwen voor de leegstand te voorkomen. Ook wil Volt een actief leegstandsbeleid en volop inzetten op transformatie. Bij de bouw- en transformatieopgave moet uitdrukkelijk naar de woonbehoefte buiten de netwerkregio Assen-Groningen worden gekeken: in de centrumgemeenten en ook in de kleine dorpen. Dit creëert draagvlak voor lokale voorzieningen en stimuleert de leefomgeving van het Ommeland. Voor Volt staat buiten kijf dat er duurzaam en natuurinclusief wordt gebouwd en is een goede ruimtelijke inpassing een vereiste.