Brief voor de verkenner

22 mrt. 2022

Geachte heer Asscher, beste Lodewijk,

Volt staat voor een democratisch en sociaal Amsterdam én Europa, waarin iedereen gelijke kansen heeft. We staan voor constructieve samenwerking: we zoeken liever naar de overeenkomsten dan dat we de verschillen tussen partijen uitvergroten, alleen door samenwerken pakken we de problemen van de 21e eeuw aan.

De afgelopen jaren hebben verschillende gebeurtenissen ervoor gezorgd dat het vertrouwen in het oplossingsvermogen van de politiek tot een dieptepunt is gedaald, wat een aanleiding kan zijn geweest voor de historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom willen wij samen met het gehele stadsbestuur de komende vier jaar alles op alles zetten om het vertrouwen in de politiek te herstellen.

De grote uitdagingen van vandaag zoals klimaatverandering, de wooncrisis, de energietransitie, digitalisering, vluchtelingenopvang en veiligheid alsmede de zo goed als lege schatkist van de gemeente Amsterdam, kunnen wij alleen gezamenlijk aan. Als college, als raad, als stad en als samenleving. Dat betekent dat er draagvlak gecreëerd moet worden. Draagvlak voor het beleid dat nodig is om vooruit te komen en draagvlak voor de moeilijke keuzes die de komende jaren genomen moeten worden om de grote uitdagingen het hoofd te bieden.

Voor het nieuwe college zien wij de volgende prioriteiten:

 • Volt kiest voor een samenleving waarin de maatschappelijke en politieke democratie elkaar aanvullen en versterken. Daarom is het noodzakelijk dat wij het vertrouwen in de politiek gaan verbeteren. Daarvoor moeten alle Amsterdammers actief kunnen deelnemen aan het vormgeven van onze stad. Vertegenwoordigers van het vorige college hebben toegegeven dat dit niet helemaal goed gegaan is de afgelopen periode. Dit betekent verankering van burgerparticipatie, het borgen dat besluiten in gezamenlijkheid met participerende burgers worden genomen (permanente burgerfora) en het stimuleren van burgerinitiatieven.

 • Minstens zo belangrijk is het verkleinen van het gat tussen beleid en de uitvoering van beleid. Uitvoerders van overheidsbeleid zoals bijvoorbeeld politieagenten weten wat er speelt in de samenleving. Door uitvoerders te betrekken bij het beleid zorgen wij ervoor dat oplossingen uitvoerbaar zijn en de juiste problemen adresseren. Wij willen ook een handhavingstoets op nieuwe beleidsvoorstellen. Het is aannemelijk dat dit ook zal bijdragen aan een herstel van vertrouwen in de politiek; er worden dan immers minder voorstellen aangenomen die niet of nauwelijks tot uitvoering komen omdat de uitvoering of handhaving niet goed geregeld blijkt.

 • Als Amsterdam lopen wij voorop met een daadkrachtige en ambitieuze aanpak van de klimaatcrisis. Het nieuwe college moet ervoor zorgen dat wij voorop blijven lopen en achter onze klimaatambities blijven staan. Gezien onze afhankelijkheid van Russisch gas en de klimaatcrisis is dit belangrijker dan ooit.

 • Een woning is een recht. Om de wooncrisis het hoofd te bieden moet er zo snel mogelijk duurzaam en betaalbaar gebouwd worden waarbij het uitgangspunt moet zijn: betaalbaar bouwen, betaalbaar houden. Hierbij gebruiken wij het Weens woonmodel als goed voorbeeld.

 • Amsterdam staat bekend als stad waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontplooien. Maar ongelijkheid bedreigt die vrijheid. Daarom moet het nieuwe college kansengelijkheid vergroten in het onderwijs, woningmarkt, arbeidsmarkt en bij de energietransitie.

 • Vluchtelingen zijn en blijven welkom in Amsterdam. Fundamentele mensenrechten moeten gewaarborgd worden en wij moeten als stad opkomen voor de rechten van ongedocumenteerden. Een boodschap die gezien het stijgende aantal vluchtelingen uit Oekraïne extra belangrijk is.

 • Jongeren vormen de toekomst maar toch ontbreken ze veelal in de politiek. De uitdagingen van vandaag zullen impact hebben op de huidige en toekomstige generaties. Daarom is het van belang dat het college inzet op het betrekken van jongere generaties bij het maken van beleid voor de toekomst, bijvoorbeeld door het opzetten van permanente jongerenfora (vgl. permanente burgerfora).

 • Er moet meer digitale expertise komen in de gemeenteraad en in de samenleving. Digitale weerbaarheid en toezicht op nieuwe ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence is essentieel voor een veilige samenleving.

 • Volt onderkent het zelfstandige belang van kunst en cultuur. Daarnaast zien we de toegevoegde waarde voor de samenleving van kunst en cultuur. Volt wil ervoor zorgen dat het Rijk en het college deze uitgangspunten uitdrukkelijk erkennen en als zelfstandig uitgangspunt nemen voor beleid.

 • Amsterdam is een diverse stad. Om ervoor te zorgen dat elke Amsterdammer zich verbonden voelt met Amsterdam en met elkaar is het van belang dat de gehele raad zich inzet voor ontmoeting en dialoog. De gemeente moet zich hierbij bewust zijn van haar voorbeeldfunctie.

 • Er moet extra aandacht komen voor het bestrijden van geweld en criminaliteit in Amsterdam. Preventie moet hierbij leidend zijn.

Volt pleit voor een sociaal progressief en duurzaam college dat op een constructieve manier de samenwerking opzoekt met de gehele raad. Zowel bij het vormen van een akkoord als de uitwerking daarvan. Wij zijn met zijn allen in de raad verantwoordelijk voor het welzijn van alle Amsterdammers dus samen overleggen en samen werken is een must. Het spreekt voor zich dat er geen ruimte kan zijn voor antidemocratische partijen in het college die geen enkele bijdrage wensen te leveren aan een constructief politiek debat.

Volt is nieuw in de Amsterdamse gemeenteraad. Daarom past ons bescheidenheid. Volt heeft met twee zetels niet het mandaat gekregen van Amsterdam om mee te besturen. Volt stelt zich constructief op en kijkt er naar uit om zowel met het nieuwe college als de oppositie samen te werken. Met de gehele raad moeten wij stevig aan de slag om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Als laatste willen wij graag benadrukken dat wij Amsterdam zien als Europese stad. Wij willen intensiever gaan samenwerken met de Europese Unie en andere Europese steden om van elkaar te leren. Europese eenheid is in deze tijd relevanter dan ooit.

Met vriendelijke groet,

Juliet Broersen & Itay Garmy

Volt Amsterdam