Statenvergadering 08 apr: Moties voor vluchtelingenopvang, lobbyregister en natuur- & stikstofplannen

Een nieuwe update over de afgelopen Statenvergadering. Er stonden helaas weer geen échte keuzes op de agenda. We hebben alleen vergaderd over overlast door onderhoud aan een brug op de A7 en de benoeming van een nieuwe Statengriffier. We zijn bezorgd over de lege agenda's van de Statenvergaderingen. We krijgen te weinig onderwerpen om keuzes over te maken om ons werk goed uit te kunnen voeren. We kunnen moeilijk beleidskaders stellen en de Gedeputeerden controleren als we niets mogen bespreken.

26 apr. 2024

De eerste motie was een oproep aan Gedeputeerde Staten om meer opvanglocaties voor asielzoekers te maken door kantoorpanden om te bouwen. We riepen de Gedeputeerden op om te kijken welke gebouwen hiervoor geschikt zijn. De Commissaris van de Koning gaf aan dat de opvang een taak van gemeenten is en dat de provincie al zicht heeft op leegstaande panden in de provincie. Hier waren wij het niet mee eens omdat de provincie wel degelijk een rol kan pakken om te onderzoeken welke panden wél geschikt zijn als opvanglocaties. De motie is verworpen.

Ook zijn we teleurgesteld over de het gebrek aan voortgang en duidelijkheid binnen de stikstof en natuurplannen van Noord-Holland. We willen graag meer duidelijkheid over welke maatregelen en subsidies beschikbaar zijn om de gestelde doelen te bereiken. Daarom hebben we samen met D66 een motie ingediend om deze zaken inzichtelijk te maken en te zoeken naar andere manieren van financiering. De Gedeputeerde gaf aan dat deze motie hem eigenlijk oproept om zijn werk te doen, maar helaas hebben we deze informatie nog niet gekregen. Dit frustreert ons. De Gedeputeerde maakt geen keuzes over hoe de stikstofproblemen opgelost moeten worden en de slecht gestelde natuur verbeterd moet worden. In de tussentijd lopen de transitie naar circulaire landbouw, natuurherstelprojecten en de keuzes voor de ruimtelijke puzzel meer vertraging op. Want de klok tikt: de wettelijke deadlines om de stikstofdoelen te behalen komt alsmaar dichterbij. We willen koste wat het kost voorkomen dat de rechter de provincie dwingt keuzes te maken. Wij hebben liever dat het college keuzes maakt waar we het niet mee eens zijn, dan dat deze strategie van vertragen wordt gebruikt. Ook deze motie is verworpen.

Een andere motie gaat over de invoering van een lobbyregister voor de Gedeputeerden. We vinden het belangrijk dat het bestuur in gesprek gaat met belangengroepen. Maar, we willen dat dit goed wordt bijgehouden. Daarom hebben we voorgesteld om wekelijks openbaar te maken met welke belangengroepen de gedeputeerden hebben gesproken en om de onderwerpen van deze gesprekken kort toe te lichten. Op deze manier willen we meer transparantie en inzicht geven in de lobbyactiviteiten bij de Gedeputeerde Staten. De Commissaris vond deze motie overbodig omdat er al veel gebeurt voor een transparant en open bestuur en gaf aan dat dit ook in de communicatiestrategie van de provincie staat. Dit is alleen niet het geval, we stellen de motie daarom uit en gaan onze punten tijdens de komende commissievergadering inbrengen bij de bespreking van deze strategie.

Tijdens de vergadering hebben we ook mondelinge vragen over een mogelijk tekort aan schoon drinkwater in Noord-Holland. Hierdoor is het steeds moeilijker voor nieuwe bedrijven en woonwijken om drinkwater te krijgen.

Voor alle andere ingediende moties van andere partijen geldt dat ze of zijn ingetrokken, of zijn verworpen. We hebben als Provinciale Staten dus helaas weinig kunnen bereiken tijdens de afgelopen vergadering, maar wij zullen blijven sturen om Europees en progressief beleid neer te zetten

Liefs,
Namens de fractie Noord-Holland,
Maik en Julia

Ben je benieuwd naar onze inbreng en stemmen tijdens de vergaderingen? Op deze website vind je dat in overzicht!