Climate Change Europe 2024 Summit

Deze maand vond de Klimaatverandering Europa 2024 top plaats in Luik, België. Deze top is onderdeel van het Belgische presidentschap van de Europese Raad, dat afgelopen januari is begonnen.

26 feb. 2024

Het Belgische presidentschap heeft gezegd zich te willen focussen op een eerlijke en holistische klimaattransitie, en noemt daarin ook het belang van klimaatadaptatie. Daarom was dit ook de eerste Europese top die zich vooral met dit thema heeft beziggehouden. Klimaatverandering is een feit, en Europa moet zich voorbereiden op langere periodes van droogte, overstromingen, hittegolven en stormen. Goede klimaatadaptatie kan levens redden, zoals in Limburg tijdens de overstromingen in 2021 en de volgelopen uiterwaardes in heel Nederland. Omdat Nederland goed voorbereid is op overstromingen zijn er geen doden gevallen. Maar dat is geen garantie voor de toekomst.  

Op de top hebben talloze organisaties, bedrijven, en Europese overheidsnetwerken de ‘Luik verklaring’ ondertekend. Hierin hebben ze afgesproken om zich nog veel sterker in te zetten voor een stevige klimaatadaptatie, om de gevolgen van klimaatverandering in Europa op te kunnen vangen, en ook de klimaattransitie met vaart door te zetten. Daarbij hebben ze in de verklaring ook nadruk gelegd op het belang van lokale en regionale aanpakken, waar de inwoners niet alleen meegenomen worden, maar ook zelf aangemoedigd worden om met eigen initiatieven te komen, en deze vanuit de overheid te ondersteunen. 


Wat doen wij aan klimaatverandering?

Onze fractie zet zich volop in om klimaatverandering tegen te gaan. Als fractie zetten we ons bijvoorbeeld in om de energietransitie snel en eerlijk door te komen. Fossiele energie heeft in onze provincie geen plek meer. Toch is er soms veel vertraging bij bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe windmolens. Het gaat hierbij vooral om de locatie van de windturbine. Want hoewel de energietransitie dringt, willen we ook een gezonde leefomgeving van inwoners van Noord-Holland garanderen. Gelukkig hebben we experts in de provincie die kijken naar de afstand van windturbines tot huizen, eventuele geluidsoverlast en slagschaduw, en de invloed op bijvoorbeeld verkeer en natuur. Door deze balans op te zoeken kunnen we ervoor zorgen dat we de energietransitie goed doorkomen, maar daarbij niet afdoen aan de terechte zorgen van inwoners en natuurorganisaties. Als de experts ‘groen licht’ geven, dan vinden wij dat de turbines doorgang moeten hebben. Daarom zetten wij ons ook in voor duidelijke kaders voor wind- en zonne-energie, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Als deze regels duidelijk zijn, kunnen we als provincie veel sneller en eerlijker beslissen waar windmolens moeten komen, en hoeven inwoners dus ook niet jarenlang in twijfel te zijn over hun eigen omgeving. Het onderdeel van de Luik verklaring over het belang van de inwoners ondersteunen we dus ook compleet. In de provincie wordt er een zonne- en windladder opgesteld. Wij zetten ons in om met die ladder in 2040 een klimaatneutrale provincie te hebben.

Een ander onderdeel waar onze fractie zich voor inzet, is de emissievrije bouw. De bouwsector is goed voor meer dan een derde van alle broeikasgas­emissies in de EU. Daarom is in de EU besloten dat alle nieuwbouw vanaf 2030 emissievrij moet zijn en alle bestaande gebouwen in 2050 moeten zijn omgebouwd naar emissievrije gebouwen. Ook is besloten dat alle nieuwe publieke en commerciële gebouwen vanaf 2027 zonnepanelen op het dak moeten hebben. Vanaf 2029 op alle nieuwe residentiële gebouwen. Dit zijn dus Europese maatregelen die regionale overheden moeten uitvoeren om klimaatverandering tegen te gaan op een zeer structurele manier. Toch hebben we gemerkt dat de provincie zich hier nog niet druk over maakt. Het zijn flinke eisen die erg belangrijk zijn in het verminderen van onze uitstoot, maar ze zijn ook niet makkelijk te halen. Om te zorgen dat de provincie zich hier wel op voorbereid, hebben wij hier schriftelijke vragen over ingediend.

Daarnaast houdt de provincie zich uiteraard ook bezig met het grote thema van deze top, klimaatadaptatie. De afgelopen maanden was er enorm veel regen en een sterke noordwestenwind. Hoog water zorgde voor problemen in Amsterdam, en in Hoorn ging het ook meerdere malen fout met overstromingen. Zandzakken werden ingezet om het water van de straten te houden. Aan de andere kant wordt door experts ook gevreesd voor een zeer droge zomer, die voor zowel de natuur als de landbouw in Noord-Holland enorm schadelijk kan zijn. In Spanje kampt de landbouwsector al met grote problemen door aanhoudende droogte. Dit is een Europees probleem, dus ook een probleem voor Noord-Holland. Naast dat we de oorzaken van klimaatverandering moeten aanpakken, zullen we ons dus ook moeten inzetten om de gevolgen te kunnen overzien. Door een gezond stikstofbeleid en een verandering naar kringlooplandbouw kunnen we onze natuur en onze landbouwsector veel sterker maken om tegen dit soort gevolgen van klimaatverandering op te kunnen. Helaas zien we dat dit nog te langzaam gaat. Daarom blijven we werken aan versnelling van het stikstofbeleid, werken we toe naar kringlooplandbouw en blijven we werken aan een goed waterbeleid. Zo zetten we ons bij het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) in voor een vorm van landbouw die de natuur en biodiversiteit niet schaadt, maar helpt, hebben we schriftelijke vragen gesteld over de kwaliteit van ons water en hoe bedrijven ons water vervuilen, en willen we met participatietrajecten de inwoners en ondernemers van Noord-Holland betrekken bij deze belangrijke maar ingrijpende transities. Want niet alleen te veel of te weinig water is een probleem, ook de kwaliteit van het water is te laag in Noord-Holland. We kunnen dit onder andere verbeteren door de aanleg van meer natuurgebieden (het NNN). Klimaatadaptatie is dus een belangrijk thema voor Europa, maar zeker ook voor Noord-Holland.