Onze brief aan de onderhandelende partijen

door Fractie Volt Noord-Holland

31 mei 2023

Haarlem, 22 mei 2023

Beste onderhandelende partijen,

Dank dat wij mee mogen denken. Wij waarderen dit initiatief en waarderen het ook dat jullie Noord-
Hollanders vragen mee te denken met het coalitieakkoord.

Allereerst pleiten voor een plan om de provincie in 2040 klimaatneutraal te maken. Dat raakt de hele
samenleving. Wij zien graag afspraken over hoe de provincie tot een brede energiemix komt, zonder
taboes, met afspraken over normeren en beprijzen van vervuilers, het stimuleren van duurzame en
innovatieve initiatieven en stimuleren van de circulaire economie. Ook zien wij graag
klimaatmaatregelen op het gebied van mobiliteit. De balans moet meer richting het openbaar
vervoer.

De woningbouwgave is een van onze topprioriteiten. In een snel veranderende wereld willen wij
voorkomen dat de woningbouwafspraken niet gehaald worden. In deze opgave komen alle
problemen samen, waaronder stikstof. Volt pleit voor een lange termijn stikstofruimteplan waarin de
vijf kritische sectoren een eerlijke bijdrage leveren. Daarom moet de woningbouwopgave worden
gekoppeld aan onder meer brede welvaart, provinciale inzet ten behoeve van mobiliteit, behoud van
biodiversiteit en natuurgebieden, energietransitie en klimaatadaptatie. Volt ziet graag dat de
provincie op dit dossier een grotere broek aantrekt: denk aan afspraken over hoe de coalitie het
afgesproken aantal woningen wil bouwen, wat de coalitie doet ingeval de bouw vast dreigt te lopen,
hoe de coalitie kijkt naar woningbouw in het licht van de te verdelen stikstofruimte en afspraken
over hoe de natuurgebieden beschermd blijven.

Wij zien graag een visie over hoe de provincie burgers betrekt, hoe de coalitie de samenwerking met
alle Noord-Hollandse volksvertegenwoordigers voor zich ziet en hoe de provincie met andere
bestuurslagen samenwerkt. Wat Volt betreft werken we samen aan deze grote opgaven: met alle
Noord-Hollanders, de gemeenten, de Rijksoverheid en de Europese Unie. Wij zien graag dat alle
Noord-Hollanders invloed op het te maken beleid kunnen uitoefenen. Dit houdt voor het
coalitieakkoord in dat de belangen van toekomstige generaties expliciet worden gemaakt en worden
meegewogen. Dat betekent ook dat al het beleid inclusief en toegankelijk is. Daarbij zet Volt zich in
voor democratische legitimatie in alle verschillende soorten bestuursvormen. Dat betekent dat de
gehele Noord-Hollandse staten mee kunnen sturen op onder meer de MRA, het IPO,
gemeenschappelijke regelingen, Rijksbeleid en Europees beleid. Dat betekent ook het honoreren van
de rechtsstaat en de provinciale positie daarin.

Met vriendelijke groet,

Maik de Weerdt
Julia Schneemann