Nieuwsbrief Statenfractie Volt Groningen mei 2024

Beste lezer,

Wat leuk dat jij op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten in de Provinciale Staten! We doen hard ons best om jouw stem in de Staten te laten horen, en om je hierin mee te nemen krijg je de nieuwsbrief van de fractie. Er is veel gebeurd de afgelopen tijd.

28 apr. 2024
Provinciehuis Groningen

In deze nieuwsbrief:

  • Vacatures

  • Samenwerken aan de toekomst!

  • Europese subsidies nu inzichtelijk gemaakt op de website van de provincie Groningen

  • Bouwstenen energie beleid

  • Opbouw leefbaarheidvisie 2024-2035

  • Vooruitblik volgende vergaderingen

Vacatures

  • Vacature stagiair communicatie/vormgeving Statenfractie Volt provincie Groningen

De Statenfractie van Volt Groningen zoekt een communicatie stagiair. Kan jij de boodschap van Volt creatief onder de aandacht brengen? En vind je het belangrijk dat mensen betrokken zijn bij de politiek? Solliciteer dan nu! Als stagiair communicatie word je onderdeel van het team dat zich bezighoudt met de visuele identiteit van Volt en ons Statenlid. Je werkt mee aan het vertellen van ons verhaal door middel van creatieve content op sociale media en het schrijven van nieuwsbrieven en blogs.

Benieuwd? Lees hier de vacature verder!

  • Fractieondersteuner

De provinciale fractie Volt Groningen is op zoek naar enthousiaste fractieondersteuners op vrijwillige basis. Onze fractie bestaat momenteel uit één Statenlid, één fractievertegenwoordiger en één fractiemedewerker. Als kleine fractie in de Provinciale Staten zijn wij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers om ons werk goed te kunnen blijven doen. Daarom zoeken wij gemotiveerde vrijwilligers die ons willen ondersteunen en samen met ons willen werken aan het versterken van Volt in de provincie Groningen

Benieuwd? Lees hier de vacature verder!

Samenwerken aan de toekomst!

Tijdens het Statendebat van 22 mei hebben we gesproken over het onderwerp 'Hoofdlijnennotitie uitwerking Staat van Groningen'. De Staat van Groningen is de eerste maatregel in de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Nij Begun. In de Groningenwet worden de belangrijkste doelstellingen vastgelegd op het gebied van schadeherstel, versterking, verduurzaming en brede welvaart. Elk jaar wordt in de Staat van Groningen gerapporteerd over de resultaten en effecten van het gevoerde beleid. Dit document fungeert als een cruciaal monitorings- en sturingsinstrument. De Groningenwet markeert het langjarige commitment dat het kabinet met de regio wil aangaan. In de hoofdlijnennotitie wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die in de Groningenwet aan bod zullen komen. Hoewel deze notitie geen gedetailleerde uitwerking bevat, geeft het wel een duidelijk beeld van wat de wet zal regelen.

Uiteindelijk wordt de notitie omgezet naar een wetsontwerp. Wanneer het wetsontwerp er ligt, kunnen mensen adviezen geven door middel van een internetconsultatie, naar verwachting tussen eind juni en medio september.

Waarom vinden wij deze internetconsultatie zo belangrijk?
We vinden het belangrijk vanwege de noodzaak om iedereen in Groningen te betrekken bij beslissingen die invloed hebben op hun leven en hun omgeving. Door deel te nemen aan de internetconsultatie kunnen alle inwoners van Groningen hun stem laten horen en bijdragen aan het vormgeven van beleid dat rechtstreeks van invloed is op hun gemeenschap. Dit draagt bij aan een gevoel van betrokkenheid en vertrouwen in het politieke proces, wat essentieel is voor een goed functionerende democratie. Op basis hiervan hebben wij een motie ingediend.

Motie: Digitale deelname voor iedereen!
De motie roept het college op om de internetconsultatie breed te promoten binnen de provincie Groningen. Dit omvat het bieden van ondersteuning aan mensen die willen deelnemen, maar mogelijk moeite hebben met internetvaardigheden of andere beperkingen ondervinden. Daarnaast heeft Laura een oproep gedaan aan Gedeputeerde Staten om de Jongerenadviesraad te vragen om feedback te geven, zodat de belangen van jongeren goed vertegenwoordigd zijn.

Hoe is het met de motie afgelopen?
De motie is volledig toegezegd door de commissaris van de Koning, die verantwoordelijk is voor dit onderwerp. En is de motie aangehouden. Op aandringen van Laura heeft de commissaris van de Koning beloofd Om ervoor te zorgen dat ook oudere en minder digitaal vaardige inwoners van dit recht gebruik kunnen maken.

Europese subsidies nu inzichtelijk gemaakt op de website van de provincie Groningen

Dankzij een toezegging van gedeputeerde Bram Schmaal zijn de Europese subsidies nu inzichtelijk gemaakt op de website van de provincie Groningen. Voorheen was deze informatie niet toegankelijk voor het publiek. Nu kunnen inwoners eenvoudig bekijken welke subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn binnen de provincie. Wat ons betreft bevordert dit de transparantie en toegankelijkheid van Europese fondsen, waardoor lokale projecten en initiatieven beter ondersteund kunnen worden. Bovendien stimuleert het de betrokkenheid van de inwoners bij de ontwikkeling en groei van hun leefomgeving.

Bouwstenen energie beleid

Op 15 mei besprak de Statencommissie het onderwerp 'Bouwstenen Energie'. Dit beleid wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingsvisie en wordt uitgewerkt in het Programma Energie. Na de zomer worden er informatiebijeenkomsten en expertmeetings georganiseerd om input te verzamelen voor het concept-ontwerp van de Omgevingsvisie, dat eind 2024 wordt verwacht.

Debatten moeten gaan over de feiten
In het debat over benadrukte Laura dat we niet per se voorstander zijn van een kerncentrale in de Eemshaven, maar dat andere locaties onze voorkeur hebben. Ons standpunt is ook dat we niet extra moeten bijdragen aan de angsten die leven bij mensen over kernenergie, die vaak gebaseerd zijn op emoties in plaats van feitelijke informatie.

Ook benadrukte Laura tijdens het debat dat de hoeveelheid hoog-radioactief afval die door een kerncentrale wordt geproduceerd, relatief gering is. Ook wees Laura op het radioactief afval dat kolencentrales produceren, waar vaak minder aandacht voor is. Daarnaast is het zo dat moderne kerncentrales juist zeer veilig en aardbevingsbestendig zijn, en dat andere energiebronnen ook hun risico's met zich meebrengen.

Kernenergie draagt juist bij aan een bredere invulling van de energiemix en zorgt voor een betrouwbaardere duurzame energievoorziening.

Opbouw leefbaarheidvisie 2024-2035

Tijdens de Statencommissie van 15 mei lag ook de focus op de leefbaarheidsvisie 2024-2035. Bij de evaluatie van de visie zagen we dat bijna alle scores achteruit zijn gegaan, zoals de brede welvaart en ervaren gezondheid. De relatie tussen gezondheid en toegang tot zorg werd genoemd, maar de daling van de feitelijke gezondheid baart ons zorgen. En vroegen het college naar mogelijke oorzaken hiervoor.

Wij wilden een amendement indienen om mentale gezondheid toe te voegen aan het ontwerpbesluit, aangezien dit aspect niet was opgenomen. Tot onze verrassing bleek het ontwerpbesluit vlak na het commissiedebat al aangepast te zijn zoals wij wilden, hoewel Gedeputeerde Staten ons geen toezegging hadden gedaan.

Vooruitblik volgende vergaderingen

Bekijk hier de vergaderingen terug!

💜⚡Nog geen genoeg van ons?

Dit was de nieuwsbrief! Wil je nog beter op de hoogte blijven van het werk van de fractie? 

Houd dan de socials in de gaten.