Stemming over de begroting van 2023

Amsterdam geeft elk jaar zo’n 7 miljard uit aan de stad. De coalitiepartijen beschrijven in hun coalitieakkoord en de jaarlijkse begroting waar dit geld naartoe gaat. De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid hier kritisch naar te kijken, haar eigen wensen en ideeën in de vorm van moties aan de raad voor te leggen en over de begroting als geheel te stemmen. Op 10 november stemde de raad na weken van vergaderen over de begroting voor 2023 en die tientallen moties die waren ingediend.

16 nov. 2022

In deze blog lees je meer over onze moties, hoe die door de andere partijen ontvangen zijn en hoe wij hebben gestemd over de begroting. Wil je de volledige mondelinge bijdragen van Juliet & Itay in de verschillende vergaderingen zien of lezen, klik dan hier!

Wij hebben tegen de begroting gestemd. Regeren is vooruitzien. Wij vinden het belangrijk dat de begroting rekening houdt met de toekomst. Dit betekent dat de nodige investeringen voor lange termijn ambities of projecten worden gedaan, maar ook dat de rekening niet door wordt geschoven naar toekomstige generaties. Het baart ons dan ook zorgen dat Amsterdam vanaf 2026 met een begrotingstekort van 90 miljoen zit. In de begroting geeft het college aan te vertrouwen dat het Rijk met meer financiële middelen over de brug komt. Waar dit vertrouwen precies op is gebaseerd, wordt niet duidelijk. Naast dit begrotingstekort valt het op dat niet alle investeringen die het college wilt doen binnen de investeringsruimte passen (zie pagina 10 van de begroting). Kortom: niet alle doelen die het college wilt bereiken kunnen worden gerealiseerd, maar er is nog niet besloten waarop bezuinigd zal worden. In de verschillende vergaderingen hebben wij hier herhaaldelijk naar gevraagd. Steeds was het antwoord: bij de voorjaarsnota die in de loop van volgend jaar wordt gepresenteerd zullen we deze keuzes maken. Hiermee vraagt het college de raad om een akkoord op een incomplete begroting om moeilijke keuzes over investeringen en bezuinigingen pas in de toekomst te nemen.

Het is de taak van de raad om de begroting kritisch te bekijken. De gemeenteraad gaat over het geld, het zogeheten 'budgetrecht'. De raad bepaalt daarmee waar geld wel en niet naartoe gaat. Volt staat achter de ambities van het college en hebben dus ook in juni ingestemd met het coalitieakkoord. Uit de begroting hoort vervolgens duidelijk te worden hoe deze plannen zullen worden gerealiseerd. We moeten kunnen zien hoe de miljoenen van de gemeente worden geïnvesteerd, wat de doelen zijn die het college wilt halen en waarop het college de nodige bezuinigingen door zal voeren. De begroting die voor ons ligt voldoet niet aan deze eisen. Wij vinden het niet verantwoord om in te stemmen met een begroting die incompleet is en vele belangrijke keuzes open laat. Daarom hebben wij tegen de begroting gestemd.

Moties van Volt

Om Amsterdam duurzamer, transparanter en democratischer te maken heeft onze fractie meerdere moties ingediend tijdens de begrotingsbespreking. Sommige zijn een initiatief vanuit Volt, andere moties kwamen vanuit andere partijen en hebben wij samen met hen ingediend. In deze blog lichten we drie van onze moties in het bijzonder toe. Onderaan deze pagina kan je een overzicht vinden van alle moties die Volt heeft ingediend. Als je benieuwd bent naar de moties die we hebben meegetekend, kun je de raadsinformatiepagina van de gemeente Amsterdam bezoeken voor een totaaloverzicht.

Motie 1: Generatietoets

Ten eerste hebben we een motie ingediend voor een Amsterdamse generatietoets, een manier om het beleid te toetsen op haar effect op toekomstige generaties. Met onze motie verzoeken we het college om te onderzoeken of het mogelijk is om een Amsterdamse generatietoets te ontwikkelen op basis van de landelijke versie die momenteel ontwikkeld wordt. Deze motie kon rekenen op de steun van de raad. Hoewel wij blij zijn met deze eerste stap, zullen we ons herhaaldelijk blijven uitspreken over het belang van een generatietoets. Als het op rijksniveau te lang duurt voordat de toets er komt, moet Amsterdam wat ons betreft eerder in actie komen.

Motie 2: lobbyregister

Zoals ook in ons verkiezings/beleidsprogramma duidelijk wordt, werken we als Volt graag met best practices. Er valt veel te leren van andere landen en daarom halen we graag de beste ideeën naar Amsterdam. Dit geldt ook voor onze motie voor een lobbyregister. In een lobbyregister houden bewindspersonen en de ambtelijke top bij met wie, wanneer en waarover ze afspraken hebben. Dit maakt de beslissingen van de gemeente transparenter wat bij kan dragen aan meer vertrouwen in de overheid. Steden zoals Madrid, Boston en Ottowa hebben al een overzichtelijk en makkelijk te gebruiken lobbyregister. Amsterdam moet wat ons betreft in de voetsporen van deze steden te lopen. Het college heeft helaas negatief over onze motie geadviseerd en de motie is vervolgens niet aangenomen - een lobbyregister zou teveel werk zijn. Wij denken hier anders over en vinden dat de best practices laten zien dat het wel degelijk mogelijk is. Wij zullen hier dus voor blijven vechten.

Motie 3: Leesbare begroting

Ten slotte willen we graag de motie voor een leesbare begroting uitlichten. Iedereen moet kunnen begrijpen waar Amsterdam zijn geld aan uit gaat geven. De begroting is nu alleen beschikbaar als een lang en ingewikkeld document en alleen in het Nederlands te lezen. Daarom hebben wij een motie ingediend om ervoor te zorgen dat Amsterdam de begroting ook in andere vormen beschikbaar stelt. Zo vragen wij bijvoorbeeld om een toegankelijke publieksversie in meerdere talen. Deze motie is aangenomen. We zullen erop toezien dat het college deze motie bij de volgende begrotingen, jaarrekeningen en andere belangrijke documenten zal toepassen.

Stemverklaringen

Zoals hierboven beschreven heeft de raad op 10 november niet alleen over de begroting, maar ook over tientallen moties gestemd. Wij baseren onze stem als vanzelfsprekend op onze beleids- en verkiezingsprogramma’s en de waarden van Volt. Voor veel moties betekent dit dat we hiermee een logische keuze kunnen maken. Toch komt het ook geregeld voor dat wij op een andere manier op een motie stemmen dan je in eerste instantie van ons zou verwachten. Hier hebben wij dan altijd een goede reden voor. Zo presenteren sommige moties een sympathiek idee (bijvoorbeeld: Amsterdam moet moet in jaar x klimaateutraal zijn), maar stemmen wij alsnog tegen omdat het voor ons niet ver genoeg gaat. Ook komt het voor dat moties een goed plan voorstellen, maar hiervoor geld uit een potje halen dat gebruikt wordt voor een ander goed doel waar wij niet op willen bezuinigen. Heb je vragen over ons stemgedrag op een motie? Dan kun je altijd een mail sturen naar onze fractie, zie onderaan deze website.

Ben je benieuwd naar het gehele begrotingsdebat en de stemming? Via het raadsinformatiesysteem van de gemeente kun je het debat van 9 november en de stemming op 10 november terugkijken.

Lees hieronder meer over onze overige moties:

Motie "Zaak gesloten, licht uit"

Amsterdam verspilt elke nacht weer ontzettend veel energie doordat het licht in heel veel panden onnodig blijft branden. In andere landen is dit gereguleerd. Zo is het in Frankrijk verplicht om verlichting uit te doen na werktijd en moet in Spanje de winkelverlichting en verlichting op monumenten vanaf 22:00 uur uit. Met deze motie wilden we dit goede voorbeeld volgen. De wethouder heeft toegezegd dat Amsterdam gaat onderzoeken of eigenaren van panden gedwongen kunnen worden om het licht uit te doen als de zaak is gesloten. Op dit onderwerp zien wij nog meer kansen in Amsterdam om lichtvervuilingen energieverspilling tegen te gaan. Wordt vervolgd!

Motie "vegetarische schoolmaaltijden"

Amsterdam gaat gratis schoolmaaltijden uitdelen op scholen in kwetsbare wijken. Daar zijn wij heel erg blij mee, maar hier wilden we graag iets aan toevoegen. Wij willen graag dat deze maaltijden vegetarisch zijn. Dat is een grote winst voor het klimaat, maar ook makkelijk omdat veel leerlingen wegens religieuze, medische of persoonlijke redenen geen vlees eten. Deze motie werd positief ontvangen en is dan ook aangenomen.

Overige moties

Naast onze eigen moties, hebben we veel moties met andere partijen ingediend. Op deze gemeente pagina vind je een overzicht van alle moties die voor de begroting zijn ingediend. Wij werken momenteel aan een pagina op onze website waar alle moties die wij (mede) hebben ingediend opgesomd staan.