Volt Amsterdam: een jaar in de raad

Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat we werden geïnstalleerd in de Amsterdamse gemeenteraad. We hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Als raadslid kun je van alles doen om Amsterdam beter te maken.

18 apr. 2023

Aan het begin van onze raadsperiode schreven we een brief aan de verkenner (Lodewijk Asscher, degene die hielp bij het formeren van een college na de verkiezingen), met daarin onze boodschap over hoe wij Amsterdam beter willen maken en wat voor ons prioriteit heeft. Zo spraken we onder andere over het belang van goede inspraakmogelijkheden voor Amsterdammers, over de nut en noodzaak van digitale expertise en over ambitieuze klimaatdoelen. 

Het afgelopen jaar hebben wij door middel van onder andere bijdragen in debatten, moties en initiatiefvoorstellen werk gemaakt van deze doelen. In deze blog lichten we een greep uit onze resultaten toe.

Democratisering & transparantie

Wij vinden dat Amsterdammers genoeg mogelijkheden moeten hebben om mee te kunnen beslissen over wat er in hun stad gebeurt. De gemeente moet werk maken van échte inspraak en participatie. Goede participatie begint met het vertrouwen vanuit de gemeente in de Amsterdammer, en dat draagt weer bij aan het vertrouwen in de politiek.

Om dit meteen in de praktijk te brengen, hebben we een nieuwe manier voor gesprek tussen bewoners en politici geïntroduceerd. Eind maart organiseerden we een “tafeltjesavond” in het stadhuis, waarbij Amsterdammers en politici met elkaar in gesprek konden gaan over windturbines. Deelnemers kregen zo meer tijd om hun het gesprek te voeren dan via de gebruikelijke manieren van inspraak, terwijl politici de kans hadden om met veel verschillende mensen en organisaties in gesprek te gaan. 

Ook hebben we ons ingezet om bestaande manieren van inspraak te verbeteren. Bij participatie is het bijvoorbeeld belangrijk dat het van tevoren duidelijk is wat er met de adviezen en inspraak van bewoners gedaan kan en zal worden. Is dat niet goed van tevoren afgesproken, dan kan dit leiden tot teleurstelling en wantrouwen in de overheid. Dankzij onze motie zorgt Amsterdam er vanaf nu voor dat de stadsdeelpanels een duidelijk mandaat krijgen. Zo weten de Amsterdammers die deelnemen aan de panels wat er wel en niet met hun adviezen kan gebeuren, en kan het stadsbestuur niet achteraf nog adviezen opzij schuiven. Zo zijn de spelregels van tevoren voor iedereen duidelijk. 

Betrouwbare, bereikbare en transparante gemeente

Ten slotte is naast inspraakmogelijkheden ook een betrouwbare en transparante overheid belangrijk in een goed werkende democratie. Voor veel mensen is de (lokale) overheid nog te ver weg en ingewikkeld. We zetten ons in voor een toegankelijke overheid, onder andere via onze motie om de begroting voortaan beter leesbaar te maken. Daarnaast werken we aan transparantie. Zo willen we dat er een transparantieregister komt waarin het zichtbaar is met welke organisaties en personen wethouders spreken. Helaas is onze motie verworpen, maar we zullen ons hiervoor blijven inzetten. Tot slot proberen we ervoor te zorgen dat Amsterdam beter inzichtelijk maakt wat het effect is van de programma’s die de gemeente uitvoert. Alleen wanneer we weten wat investeringen teweegbrengen, kunnen we beoordelen of het noodzakelijk is dat we onze programma’s aanpassen. Dankzij onze motie zal dit beter in kaart worden gebracht. 

Digitalisering

Ook digitalisering is een belangrijk thema voor ons. De dienstverlening van de gemeente is steeds meer digitaal. Digitalisering biedt veel mooie kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. We maken werk van digitale inclusie, want lang niet iedereen kan op dit moment meekomen in de digitale wereld. Dit doen we bijvoorbeeld door werkbezoeken te brengen aan initiatieven als Cybersoek, en het college aan te sporen dit soort initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Ook zetten we in op een veilige digitale stad. Zo hebben we ons laten horen over de cloudstrategie van de gemeente en hebben we ons hard gemaakt voor een TikTok verbod op de telefoons van ambtenaren. Daarnaast krijgen ethische hackers dankzij ons initiatief straks een cadeau als het ze lukt een lek te vinden bij de digitale diensten van de gemeente. 

Duurzaamheid

Een thema dat in Amsterdam en ook bij onze fractie hoog op de agenda staat, is duurzaamheid. In het kader van het realiseren van een duurzame stad hebben we ons onder andere ingezet voor het tegengaan van lichtvervuiling. Lichtvervuiling heeft namelijk niet alleen slechte gevolgen op mensen, dieren en de natuur, maar zorgt ook voor onnodige energieverspilling. Dankzij onze motie onderzoekt de gemeente nu hoe pandeigenaren gedwongen kunnen worden hun lichten na sluitingstijd te doven. Met een andere motie hebben we ervoor gezorgd dat de gratis schoollunches vegetarisch worden. Tot slot hebben we ons onlangs uitgesproken tegen de aanwezigheid van vervuilende bedrijven als Shell en Tata Steel in de Amsterdam Economic Board. Met onze motie willen we zorgen dat bedrijven die lid zijn van de board zich voortaan moeten houden aan klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord. 

Toekomstige generaties

Volt zet zich in voor toekomstbestendig beleid. Dit betekent dat we ons altijd afvragen of de gemeente rekening houdt met toekomstige generaties en geen problemen vooruit schuift. Zo willen wij een Amsterdamse generatietoets, waarbij beleid wordt getest op effecten voor de toekomst en toekomstige generaties. Met onze motie hebben we hiervoor de eerste stap gezet. 

Daarnaast hebben we ons hard gemaakt voor onze jongeren in de stad. We blijven hameren op eerlijke behandeling van studenten in de energie toeslagregeling en hebben verschillende moties ingediend om huisvesting voor jongeren en studenten in de stad te verbeteren. Bijvoorbeeld een motie om hospitaverhuur te stimuleren en een motie die het college opdraagt met een concreet plan te komen om in Amsterdam invulling te geven aan het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. 

Europa

Het unieke aan Volt is natuurlijk dat wij een pan-Europese partij zijn. Wij denken Europees, maar doen lokaal! Hiermee brengen wij de Europese dimensie naar Amsterdam. Dat doen we ten eerste door scherp te zijn op welke Europese subsidies Amsterdam mogelijk gebruik van kan maken, en bij welke Europese projecten Amsterdam zich aan zou kunnen sluiten. Zo gaat het college dankzij onze motie een plan opstellen om zich vanaf volgend jaar aan te sluiten bij de Europese mobiliteitsweek. Ook kijken wij altijd naar best practices. Hoe hebben andere steden een probleem aangepakt en kunnen we daarvan leren? Zo zorgen we dat we als Amsterdam niet onnodig het wiel zelf uit proberen te vinden. 

Ten slotte brengen we Amsterdam en Europa samen met ons initiatiefvoorstel voor de viering van het Verdrag van Amsterdam, dat 25 jaar geleden in onze hoofdstad werd getekend. 

Tot slot

Dit was een klein overzicht van waar we in de raad mee bezig zijn geweest. De komende drie jaar zullen we ons werk voortzetten en meer mooie resultaten voor Amsterdam bereiken. 

Als je op de hoogte wilt blijven van wat wij de aankomende periode gaan doen en hopen te bereiken, volg ons dan via sociale media of neem contact met ons op! 

Juliet Broersen

Itay Garmy