Tessa's maidenspeech

Op 10 mei mocht Tessa haar maidenspeech (de eerste bijdrage als Statenlid) geven in de Statenvergadering. Lees haar hele spreektekst hieronder.

15 mei 2023

Dank voorzitter,

Het is een eer en een grote verantwoordelijkheid om voor jullie te mogen spreken
vandaag. Ik neem de taak zeer serieus om de 3,8 miljoen Zuid-Hollandse inwoners te
vertegenwoordigen. De komende 4 jaar zullen cruciaal zijn voor de toekomst van
Zuid-Holland. De vraagstukken die voor ons liggen zijn niet eenvoudig. Hoe gaan we om
met de energietransitie? Waar realiseren we gepaste woonruimte voor iedereen? Hoe
reizen we tussen deze huizen en ons werk? En hoe realiseren we dit en behouden we onze
natuur en belangrijke ecosystemen?

Vandaag ligt misschien wel het meest moeilijke vraagstuk voor: hoe zorgen we dat
iedereen in de provincie de ruimte heeft om zich te ontplooien, om te ontwikkelen, om te
verduurzamen, om te wonen?

Voorzitter, wat mij betreft komen we tot de best mogelijke oplossing door elkaar met een
open vizier en een luisterend oor te benaderen. Door een gezamenlijke wil om tot een
goed resultaat te komen. Dat doen we door solidair te zijn met elkaar. Ons kwetsbaar op te
stellen. En tegelijkertijd moeten we het durven om samen ook de moeilijke keuzes te
maken. Over slim ruimtegebruik, waar minder kan en waar juist meer. Want dat is waar
deze opgave om vraagt.

In een tweegesprek met een van mijn mede-statenleden bekende ik kleur en gaf ik aan dat
ik mij Europeaan in Zuid Holland voel. Gisteren, 9 mei vierde ik daarom ook Europadag. Een
dag om mijn Europese identiteit te vieren. Deze dag is in het leven geroepen ter ere van de
Schumanverklaring, 73 jaar geleden.

Het gedachtegoed hierachter werd als volgt verwoord: "De vereniging van Europa kan niet
ineens worden gerealiseerd noch door een allesomvattende schepping tot stand worden
gebracht: het verenigd Europa zal moeten worden opgebouwd door middel van concrete
opbouw, waarbij een feitelijke solidariteit als uitgangspunt zal moeten worden genomen."
Aldus Robert Schuman zelf. En juist die solidariteit is vandaag de dag in onze samenleving
nog steeds een uitdaging. Deze eerste afspraken zijn gebaseerd op onze Europese
waarden van vrede, democratie en vrijheid door het vergroten van onderling vertrouwen
en groei van economie.

Vandaag wil ik de Staten geen les over de ontstaansgeschiedenis van onze Europese Unie
meegeven. Waar ik wel op wil wijzen is dat wanneer we even stil staan bij het waarom van
deze samenwerking, we misschien wel inspiratie vinden voor onze samenwerking van de
komende vier jaar.

En waarom pak ik dan Europa als voorbeeld? Niet alleen omdat ik namens een Europese
partij hier sta. Maar vooral omdat wij als Provinciale Staten het Europese beleid handen en
voeten geven in Zuid Holland.

Hoe zorgen we dat iedereen in de provincie de ruimte heeft om zich te ontplooien, om te
ontwikkelen, om te verduurzamen, om te wonen? Dat wordt niet gemakkelijk. We hebben
verschillende gebieden. Er spelen veel verschillende belangen. Het raakt veel verschillende
mensen. En daarom moeten juist onze gemeenschappelijke waarden ons binden.
Wij willen dat er slim gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Dat betekent dat
we niet meteen de bebouwde kom gaan uitbreiden, maar juist bestaande woningbouw
opnieuw inrichten. Die moet aangepast worden aan de woonwensen en de
bevolkingssamenstelling van onze inwoners. Zodat we daadwerkelijk voldoen aan de
behoefte van de Zuid-Hollander.

En, we kunnen er niet omheen, we willen ook dat er minder grond wordt gebruikt voor
landbouw. Want er is geen ruimte meer om die uit te breiden; ten koste van de natuur, ten
koste van de mens. De agrarische sector is belangrijk, maar moet overgaan naar een
toekomstbestendige, duurzame vorm van landbouw. We willen agrariërs stimuleren om de
overstap naar kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw te maken. En laten we ook
hier slim gebruik maken van de ruimte: laten we het boerenland ook inzetten voor nieuwe
recreatiemogelijkheden en het ontwikkelen van natuur.

Vanmorgen is er door de grootouders van het klimaat een symbolische stoel overhandigd.
Omdat wij de toekomstige generaties niet vergeten. Het is aan ons om de wereld over te
dragen aan onze kinderen, een wereld waarin zij ook gezond en vrij kunnen leven.
De vragen die we onszelf vandaag stellen, die vragen zijn niet nieuw. En toch blijven we ze
elke keer weer opnieuw stellen. Het Europees beleid waar we aan gebonden zijn bestaat al
decennialang en toch lopen wij als overheid achter de feiten aan. Of is het een uitkomst
van het voortdurend vooruitschuiven van keuzes die we moeten maken met elkaar. Dat
vooruitschuiven, daar zetten we nu een punt achter. Wij willen handelen vanuit onze lange
termijn blik en onze visie voor de toekomst.

Wij zijn verplicht aan onze kiezers en ook aan de anderen in onze provincie om moeilijke
keuzes niet meer vooruit te schuiven. De bal ligt bij de staten en het is aan ons om de
Zuid-Hollander de provincie te geven die het verdient. Het is daarom ook zo belangrijk dat
de provincie zich inzet voor het meenemen van de belangen van Zuid-Hollanders. Zij
verdienen het om een stem te hebben. En we kunnen dat ook doen! Laten we inzetten op
permanente burgerberaden. En alles wat we zeggen, delen en uiten begrijpelijk maken
voor iedereen.

Als onze inwoners het begrijpen en zich gehoord voelen, dan kunnen we samen vooruit.
Dan is klimaat geen onmogelijke opgave meer, maar juist een uitdaging waar we samen de
schouders onder kunnen zetten. Dus moeten we daar ons beleid op baseren, en dat als
uitgangspunt nemen voor de gesprekken die wij voeren en de keuzes die wij maken. Die
soms moeilijk zijn. En hard. Maar gemaakt worden met durf en gemaakt worden met een
reden.

Voorzitter, ik sluit af.

Ik gun de Zuid-Hollandse inwoner een volksvertegenwoordiging die kritisch durft te
luisteren en elkaar durft te bevragen. Een actieve Staten die het algemeen belang
vooropstellen en niet het eigen belang. Die daadwerkelijk de vragen wil beantwoorden, de
opgaven oplossen en de keuzes durft te nemen. We hebben de mogelijkheden. Laten we
het nu daadwerkelijk doen.