Opinie: Water, de levensader van Fryslân in 2050

Fryslân, de provincie van de meren en het groene land, staat voor een uitdaging die haar kern raakt: water! Onze kostbare bron van leven is niet meer vanzelfsprekend schoon. Het grondwater kent ernstige tekortkomingen. Daardoor vermindert de kwaliteit. Deze kwestie vergt actie op provinciaal, landelijk en Europees niveau.

20 okt. 2023
Volt vlag met de lucht als achtergrond

Als Volt Fryslân willen we niet alleen symptomen bestrijden. We streven ook naar een toekomst waarin waterbeheer integraal onderdeel is van ons dagelijks leven. In 2050 zien wij een Fryslân waarin we de negatieve impact van verminderde grondwaterkwaliteit op de bodem en haar bewoners aanpakken. Bij lage grondwaterstanden  leiden tot extra CO2-uitstoot. Daarom willen we een eerlijk systeem van uitstootvergunningen instellen. We verhogen het waterpeil in aangewezen gebieden om natuur te beschermen en CO2 op te slaan in veengebieden.

Bij Volt stellen we de gezondheid van levende wezens voorop. Een gezonde bodem, schone lucht en zuiver water vormen de basis. Om nieuwe generaties een veilig, schoon en duurzaam land te kunnen geven, pleiten we voor een nieuwe koers. We moeten milieucriminaliteit aanpakken en strikte grenzen stellen aan schadelijke stoffen volgens WHO-normen. Het bereiken van een klimaatneutrale en schone EU in 2040 is onze ambitie. Medewerkers van de agrarische sector en omwonenden van agrarische activiteiten verdienen ondersteuning. Volt is tegen het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat. We pleiten voor een voorzorgsprincipe bij alle stoffen en eisen een herziening van vergunningen, ook op Europees niveau. De oude industrie moet verantwoordelijkheid nemen voor de schade aan gezondheid, klimaat, water en natuur.

In Friesland, met haar vele meren, is waterbeheer cruciaal. Wij stellen voor om een Deltaplan Waterland te creëren, vergelijkbaar met historische waterprojecten. Tekorten aan zoetwater in 2030 en wereldwijde problemen met zoetwatertekorten vragen om dringende maatregelen. We moeten harde afspraken maken met andere landen over de opslag en verdeling van smeltwater. Volt Fryslân pleit voor innovatie in wateropslag en bodembeheer. Grootgebruikers van water moeten zuiniger omspringen met  dit vitale element. Belastingen moeten  dit stimuleren en hergebruik van water moet een wettelijke verplichting worden.

Een circulair watersysteem en het ontzilten van zeewater zijn de sleutels tot een duurzame toekomst. We moeten investeren in innovatie en hernieuwbare energie voor waterbehandeling. Schoon water is onze toekomst. Samen kunnen we het tij keren en zorgen voor een Fryslân waarin water weer de schone, altijd aanwezige levensader is.