Opinie: Fryslân op weg naar een klimaatneutrale toekomst

Het klimaat is een van de meest urgente kwesties van onze tijd. Het beïnvloedt niet alleen de toekomst van onze planeet, maar heeft ook directe gevolgen voor het dagelijks leven in Fryslân. Volt Fryslân staat voor een radicale aanpak van het klimaatprobleem zonder taboes.

3 nov. 2023
Volt vlag met de lucht als achtergrond

Wij willen een klimaatneutraal Fryslân in 2040, in lijn met onze visie voor een klimaatneutraal Europa. Dit betekent een fossielvrije energie mix, een waterstofeconomie waar ook de zware industrie op draait, klimaatneutrale landbouw en bouw, en een volwaardig fossielvrij openbaar vervoernetwerk, bijvoorbeeld op groen opgewekte elektriciteit en waterstof.

Waarom is dit zo belangrijk voor Fryslân?

Het is een feit dat klimaatverandering niet stopt bij provinciegrenzen. Wat er in de rest van Nederland en Europa gebeurt, heeft directe gevolgen voor Fryslân. Denk aan stijgende zeespiegels die onze kustlijn bedreigen, extreme weersomstandigheden die de landbouw beïnvloeden, en de noodzaak om onze energievoorziening te verduurzamen. Daarom is het essentieel dat Fryslân, samen met de rest van Nederland, haar verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan een klimaatneutrale toekomst.

Hoe willen we dit bereiken?

Volt Fryslân streeft naar een energietransitie die snel, maar ook sociaal rechtvaardig is. Behoud van de Mienskip - een goed sociaal leefklimaat -  is essentieel. Wij begrijpen dat de overgang naar groene energie uitdagingen met zich meebrengt, en we moeten ervoor zorgen dat niemand achterblijft. We onderkennen dat niet iedereen dezelfde financiële mogelijkheden heeft om het  huis te verduurzamen. Daarom willen we een lokaal leenstelsel opzetten, zodat mensen met beperkte financiële middelen ook energiebesparende maatregelen kunnen treffen. Hierbij moedigen we ook het opslaan van energie op lokaal niveau aan. Dit draagt niet  alleen bij aan verduurzaming, maar versterkt ook lokale gemeenschappen. 

We zijn ons ervan bewust dat we om klimaatneutraal te zijn in 2040, niet alleen moeten inzetten op innovatie. We moeten ook minder consumeren. Meer aandacht voor de hiervoor benodigde gedragsverandering is nodig. Zo kunnen we het klimaat helpen door minder CO2 uit te stoten. Dit doen we door bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken, minder vaak te vliegen, meer te letten op gas- en stroomverbruik en, niet te vergeten, te letten op wat je eet.

We willen klimaatdoelstellingen integraal onderdeel laten zijn van alle activiteiten in Fryslân. Dit betekent dat we keuzes en gedrag van burgers en bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelen, aanmoedigen. Denk hierbij aan vermindering van de CO2-uitstoot, hergebruik van afvalstoffen, investeren in groene innovaties, duurzame productieprocessen, schone energie en duurzaam transport. Daarom willen we duurzame energiebronnen zoals wind en zon bevorderen, maar staan we ook open voor onderzoek naar mogelijkheden van kernenergie, in samenwerking met andere provincies en landen. Daarnaast pleiten we voor de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie en de uitbouw van windparken op de Noordzee, samen met andere regio's die aan de Noordzee liggen. Samenwerking is essentieel om verder te komen.