Natuur beter beschermen en woningbouw vergemakkelijken

Afgelopen woensdag 7 februari heeft  de provinciale staten vergadering  gediscussieerd over de wijziging van de omgevingsverordening. De omgevingsverordening beschrijft de regels voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, die het wonen, werken en recreëren in onze provincie mede bepalen. Volt heeft een aantal wijzigingsvoorstellen op deze verordening ingediend om de natuur nog beter te beschermen, en woningbouw iets meer te vergemakkelijken.

8 feb. 2024
Drie tractoren op landbouw grond

Aan het einde van de vergadering werden alle moties van Volt aangenomen, waaronder een motie die oproept te stoppen met het gebruik van schadelijke PFAS pesticiden, voor een PFAS vrije toekomst. We hopen dat dit voorbeeld breed navolging gaat krijgen in Nederland!

  • De andere amendementen en moties die door de provinciale staten werden aanvaard betroffen:

  • Het scherpen definiëren van de begrippen die gebruikt worden in regelingen om de Natuur te beschermen. 

  • Onderzoek alternatieven vóór schade beschermde natuur (geïnitieerd door Groen Links).

  • Het monitoren van beloofde compensatie van natuurschade bij aantasting van NNN-gebieden.

  • Het opnemen van een kansenanalyse voor duurzame mobiliteit in de reguliere mobiliteitsscan.

  • Minder belastend energieonderzoek bij nieuwbouw (geïnitieerd door SGP)

Bedrijventerreinen in onze provincie zijn schaars en gewild. Samen met PvdD en SP werkte Volt ook een motie uit om bij uitbreiding van bedrijfsterreinen voorrang te verlenen aan bedrijven die bijdragen aan een circulaire economie; Ook deze motie werd, weliswaar met een nipte meerderheid, aangenomen.

De fractie werkt samen met het beleidsteam aan een Visie  om de transitie naar een circulaire economie in de provincie Utrecht te bevorderen. Ook organiseren we met GroenLinks op 13 maart (14.00 - 17.00 uur) een bijeenkomst over dit onderwerp tijdens de 'Week van de Circulaire Economie'; hierover later meer!