Reflectie- en Doorkijksessies - Volt Zuid-Limburg

Gehouden op 15 maart & 16 april 2024.
Een overzicht van de achtergrond, aanpak, uitkomsten en voornemens.

30 apr. 2024
Provincie Limburg

Via dit Nieuwsbericht willen wij jullie graag informeren over de achtergrond, aanpak en conclusies van twee evaluatiesessies in Volt Zuid-Limburg.

De achtergrond
In Maastricht heeft Volt sinds twee jaar voet aan de grond in de gemeenteraad. Er is daar hard en zéér bevlogen gewerkt en de Volt-fractie bevindt zich nu precies halverwege de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Bovendien heeft Volt in Zuid-Limburg het voornemen om ook in andere gemeenten aan de komende gemeenteraadsverkiezingen te gaan deelnemen, bijvoorbeeld in Heerlen en Sittard-Geleen. We hebben nog precies twee jaar voor de voorbereidingen.

Kortom: tijd om pas op de plaats te maken, tijd om terug te blikken en tijd om vooruit te zien.

Laten we daarbij ter verduidelijking de volgende beeldspraak gebruiken.

Volt in Zuid-Limburg zou je kunnen vergelijken met een - vrij jong - voertuig dat onderweg is. We hebben een voertuig (de organisatie), we hebben een route met een beoogde bestemming (beleid), we hebben een bemanning en achterban (fractie, medewerkers, bestuur, leden), en het voertuig heeft een laadbak met daarin een vracht (specifieke activiteiten).

Het leek ons dan ook een goed moment om het voertuig even langs de kant van de weg te zetten en ons af te vragen: “Waar komen we vandaan?”, “Waar zitten we nu?” en “Waar willen we heen?”. Met andere woorden: een reflectie over het afgelegde traject, leerpunten inventariseren en deze meenemen op de route die voor ons ligt.

Om die redenen werden er op vrijdag 15 maart en op 16 april 2024 twee “Reflectie- en vooruitkijksessies” gehouden. Hieraan werd deelgenomen door de Volt-fractie Maastricht, het bestuur van Volt Zuid-Limburg en een aantal Volt-leden, die al vaker hadden aangedrongen op een evaluatie: verdieping en reflectie.

De twee bijeenkomsten werden ingeleid en voorgezeten door Collin Alberts en de methodiek werd ontwikkeld en gefaciliteerd door Hub Gielissen.

De aanpak.
De evaluatie werd uitgevoerd door middel van een participatieve aanpak, d.w.z. dat vertegenwoordigers van de hierboven genoemde drie geledingen zich onderling als “critical friends” een spiegel hebben voorgehouden en zich daarbij hebben gebogen over de volgende vragen:

  • Wat is er sterk en moeten we vasthouden?

  • Wat is er zwak en moeten we verbeteren?

  • Welke vragen komen we tegen die we verder moeten onderzoeken?

  • Wat zijn aanbevelingen die de drie geledingen hebben ten opzichte van elkaar?

De eerste reflectie op 15 maart. leverde vanuit de fractie, het bestuur en de leden een breed scala van 70 leer- en aandachtspunten op.

Omdat deze eerste sessie door alle aanwezigen als bijzonder positief, kritisch en leerzaam werd ervaren, werd besloten om een tweede sessie te organiseren.

Bij de tweede sessie, gehouden op 16 april., stonden twee vragen centraal:

  • Welke grote thema’s zijn na de bijeenkomst van 15 maart komen bovendrijven?

  • Aan welke daarvan zal in de nabije toekomst prioriteit gegeven moeten worden? 

De uitkomsten en voornemens
Naar aanleiding van de discussies tijdens de bijeenkomst op 16 april. werden door de aanwezigen de onderstaande thema’s en prioriteiten vastgesteld.

Daarbij werd uitdrukkelijk en gezamenlijk gesteld dat momenteel de grootste aandacht moet uit gaan naar de ontwikkeling en versterking van het bestuur van de afdeling Zuid-Limburg. Een goed samengesteld en goed functionerend bestuur, opererend vanuit een duidelijke visie, vormt immers de belangrijkste voorwaarde voor de aanpak van al de andere geformuleerde thema’s en prioriteiten.

De belangrijkste thema’s en prioriteiten:

  1. Bestuursontwikkeling: bezetting, taakverdeling, visie en beleid.

  2. Persoonlijke ontwikkeling: Volt-Academy en Beleidsteam.

  3. Visie- en identiteitsontwikkeling: in samenspraak tussen bestuur en fractie.

  4. Versterking van de Openbare Fractievergaderingen in Maastricht.

Bij elk van deze thema’s werden personen aangewezen, die het initiatief zullen nemen bij de verdere uitwerking ervan.

Medewerking
Wij horen het jullie al zeggen: “Daaraan zou ik ook best mee willen doen!”. Die mogelijkheid gaat er dan ook beslist komen, want we zullen voor het vervolg van deze eerste sessies allerlei mensen met hun specifieke ervaring en creativiteit nodig hebben. Dit zal zowel gelden voor het bestuur van Zuid-Limburg als voor de fractie in Maastricht.

Wij bezinnen ons er momenteel op hoe we dit concreet gaan aanpakken.

Kortom: we gaan aan de slag, we houden jullie op de hoogte en we zullen daarbij niet alleen een beroep op jullie doen, maar ook zeker openstaan voor mensen die hun ideeën en expertise aanbieden!