Evaluatie Volt Limburg

Graag willen wij jullie laten weten dat er binnenkort een begin gemaakt gaat worden met een interne evaluatie van Volt in Zuid-Limburg.

4 mrt. 2024
Provincie Limburg

Graag willen wij jullie laten weten dat er binnenkort een begin gemaakt gaat worden met een interne evaluatie van Volt in Zuid-Limburg. We hoeven jullie niet uit te leggen dat er in het huidige politieke landschap nogal wat aan de hand is: de afgelopen verkiezingsuitslag en de lopende kabinetsformatie. Een spannende tijd, waarbij veel op het spel staat, ook voor Volt.

In Maastricht heeft Volt sinds twee jaar voet aan de grond in de gemeenteraad. Er is daar hard en zéér bevlogen gewerkt en de Volt-fractie bevindt zich nu precies halverwege de volgende gemeenteraadsverkiezingen. In Zuid-Limburg heeft Volt het voornemen om ook in andere gemeenten aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deel te gaan nemen; voor de voorbereidingen daarvan is nog precies twee jaar de tijd. Kortom: tijd om pas op de plaats te maken, tijd om terug te blikken en tijd om vooruit te zien.

Laten we daarbij ter verduidelijking de volgende beeldspraak gebruiken. Volt in Zuid-Limburg zou je kunnen vergelijken met een - vrij jong - voertuig dat onderweg is. We hebben een voertuig (de organisatie), we hebben een route met een beoogde bestemming (beleid), we hebben een bemanning (fractie, medewerkers, bestuur, leden), en het voertuig heeft een bak met daarin een lading (onze activiteiten). Momenteel is het een goed moment om het voertuig even langs de kant van de weg te zetten en ons af te vragen: “Waar komen we vandaan?”, “Waar zitten we nu?” en “Waar willen we heen?”. Met andere woorden: reflectie over het afgelegde traject, leerpunten inventariseren en deze meenemen op de route die voor ons ligt.

Om die redenen wordt er op vrijdag 15 maart a.s. een start gemaakt met een “reflectie- en vooruitkijksessie”. Hieraan zal worden deelgenomen door zowel de Volt-fractie en medewerkers van Maastricht, als het bestuur van Volt Zuid-Limburg. Bovendien zijn voor deze sessie een aantal Volt-leden benaderd, die al vaker hebben aangedrongen op een evaluatie.

Wij horen het jullie al zeggen: “Daaraan zou ik ook best mee willen doen!”. Die mogelijkheid gaat er dan ook beslist komen, want we zullen voor het vervolg van deze eerste sessie allerlei mensen en hun creativiteit nodig hebben. Echter, om een eerste start te maken hebben we bewust gekozen voor een beperkte groep van een 15-tal personen, afkomstig uit de geledingen: fractie Maastricht, bestuur Zuid-Limburg en een aantal leden. Daarbij is ook gelet op het evenwicht vrouwen en mannen, jong en oud.

Dit bericht is bedoeld om jullie als Volters van dit voornemen op de hoogte te stellen. Na de start van de reflectie op 15 maart a.s. zullen wij jullie informeren wat er op basis van de eerste evaluatie is komen boven drijven en wat de beoogde vervolgstappen zullen zijn en hoe we andere Volters daarbij willen gaan benaderen en inschakelen.

We gaan aan de slag en we houden jullie op de hoogte!